ುಏಠಲದಾಸಾರ್ಕರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳು

ಪ್ರಕಟಣೆ;

ರುಮುಲೆ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾ ನಗಳ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಯೋಜನೆ ತಿರುಪತಿ,

ಉರಗಾದ್ರವಾಸ ಏಠಲದಾಸಾರ್ಕರ ಸೇೀವನ ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳು

ಲೇಖಕ - ಸಂಪಾದಕ

ಡಾ| ಕೆ. ಎಂ. ಕಹಾ ರಾವ್‌, ಎಂ.ಎ, ಪಿ.ಎಚ್‌.ಡಿ. ್‌ (ನಿವೃತ್ತ) ಪ್ರಾಧ್ಯಾನಕ, ಉಸ್ಮಾನಿಯ ಬಶ ೈವಿದಾ ಲಯ ಹೈದರಾಬಾದ್‌,

ಶಿರುಮಲೆ ತಿರುಪತಿ ಜೇವಸ್ಸಾ ನಗಳ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಿರುಪತಿ,

Uragadri Vasa Vittala Dasa Krithigalu

T.T.D, Religious Publication Series No.

Price: Rs.

Pubhshed by

Sr M.V.S. Prasad, LAS Executive Officer Tirumala Tirupati Devasthanams, Tirupati

1

Printed at :

Tirumala Tit upati Devasthanams Piess, Tuupati Copies : 3000,

ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮೊದಲ ಮಾತು

ಯದಾ ಯದಾ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಕಾನ ನುಧರ್ಮಸ್ಯ ಸದಾಕ್ಕಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹರ್ಮ್‌

ಇಯು ಗೀತಾಜಾರ್ಯನ ಅನ್ಭುತವಾಣಿ, ಭಗವಂತ ಕೂಗೂ ಅನನ ಭಕ್ಕರ ಅವತಾರಗಳು, ಪೃಬಲಿದ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಧರ್ಮದ ಪುನರುದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಕರಣಳಮಯನಾದ ಜಗನ್ನಾ ಥನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜೀವರು ಧರ್ಮಮಾರ್ಗದಿಂದ ಜ್ಯುಕರಾಗದಂತೆ ನಿರಂತರ ರಕ್ಷಿಸಲು ಭೂವೈಶುಂಠನೆನಿಸಿದ ನೇಂಕೆಬಾದ್ರಿಗೆ ಬಂಯು ನಿಂತನು, ಧರ್ಮಸಂಸ್ಕ್ಯಾ ಸಳನಾಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ವಿವಿಭ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜ್ಞ್ಯಾನಿನ ರೇಣ್ಯರು ಅವತರಿಸಿದರು. ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಜ್ನಾ ನಿಗಳು ಫೀನಿವಾಸ ನನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆರಿಬಣಸರು ಸಹ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆನರು,

ಕೆರ್ನಾಟಿಕದ ಹರಿದಾಸ ಗೆ ನೀಂಕಟಾದ್ರಿ ತವರೂರು, ಎಲ್ಲ ಹರಿ ದಾಸರು ಶೀನಿನಾಸನನ್ನು ಮೆನಸಾರ ಕೊಂಡಾಡಿರುವರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂಟ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಇವರ ಸಾಏತ್ಯ ಮೀಸಲಳಿಯದ ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಸಜೀವ ನಿಶ್ಚಸಾಹಿತ್ಯ. ಇವರ ಕೃತಿಗಳು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯೃತಿ ಪ್ರರಾಣಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಂತಿರುವವು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಸಾಧ್ಯ ಮಾದ ಅನೇಕ ನೇದಾಂತರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆರಿದಾಸರು ಶಮ್ಮೂ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶದ ಸಡಿಸಿರುವರು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿದಾಸರು ಸಮತಾಜಕ್ಕೆ ತನಗೀ

ರೆ ಆದ ಹಿಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇನೆಯನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಸಿರುವರು.

ಇಂಥಾ ಹರಿದಾಸ ಪರಂಸಕಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಫ್ರೀ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ

ಬಠಲಬಾಸರು, ಉಳಗಾದ್ರಿನಾಸನಿಶದಾಸರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ

ಅಡಿದಾವರೆಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇವರ ಅಂಕಿತನಾಮ ಶ್ರೀನಿನಾ ಸನದಾಗಿಜಿ,

iv

ಪ್ರಕೃತ ಹೊತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಸಮಗ್ರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಳಟಸು ತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಚಕ್ಕನ 28 ನೇ ಕುಸುಮವಾಗಿರುವುದು, ದಾಸರ ಜೀವನ ಹಂತ್ರೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆದು ದಾಸರ ಎಲ್ಲ್ಯಾ | ಕಕಿಗಳನ್ನು, ಸಂಗ್ರಸಿ ಕೊಟ, ಶ್ರೀ ಡಾ! ಕೆ. ಎನು, ಕೈಸಾ ರಾವ್‌ ಲ್ಪ al ಚೆ ಲ" (ಬೆಂಗಳೂರು) ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿವರಾನಿಗಳು ನಮ್ಮು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾರಿಸಬೇ ಕಾಗಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ.

ಯವಮ್‌.ನಿ.ಯಸ್‌, ಪ್ರಸಾದ್‌, ಐ, ಎ, ಯಸ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ನಹಣಾಧಿಕಾರಿ

ತಿರುಮುಲಿ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ತಿರುಪತಿ,

ಶ್ರೀ ಉರಗಾದ್ರಿನಾಸವಿಕಲರ ಜೀವನ - ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ತಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ

ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫ ನೆಯ ಕತಮಾನದಲ್ಲಿ (ಸಾಜ ಯಾಜರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಕರ್ಣಾಟಕ ಹರಿದಾಸ ಪಂಥ, ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಅಕಿಶಯನಾಗಿ ಬೆಳೆದು - ಈಗಲೂ ಮುಂದವರಿಯುತ್ತಿಜಿ. ಮವಾಗಿ ಗುರುಗಳಿಂದ ಅಂಕಿತ-ಹರಿದಾಸದೀಕ್ಷೆ ನಡೆಜೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ರಿದಾಸೆರು ವಿವಿಧ ಛಂಜೋಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗ ತಾಳ ಲಯಜದ ವಾಡ ಸಾವಿ *ರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ರಚನೆಯಾದ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಹಿಸಿ ಶಿಡು ಸತತವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುಪುದು ಅಡಕ ಒಂದು ಪೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೆನ್ಸ ಹುಡು, ಐನೊರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಜು ಬಂಡ ಹಾಸಸಾಹಿತ್ಯನನ್ನು ಬಾರು ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು,

ನೊಡಲನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಘಟ್ಟ, ಅಪರ ಉಗಮುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಾಹ ಜರು, ವ್ಯಸರಸಚರು, ನಾದಿಕಾಜರು, ವಿಜಯೂಂಟ್ರರು, ಪುರಂಜರಣಸಸರು, ನಕದೂಸಕೇ ನೊಡಷಲಾಜನರಿಂಡ ರಚಿತವಾಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಇದಾದ ಸುವಮರಾರು ಇರುವರ್ಷಗಳ ಅನಂತರ ಹೆಂಪೆಯಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಸ-ಸಾಹಿತ್ಯ ಆ೦ಜೂ(ಳನ ಡು ರಾಯಿಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸುಲ್ಲಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಚೀಕಲಪರವಿಯ ವಿಜಯಜಾಸರ ನೇತ್ಸತ್ರಗಲ್ಲಿ ಅವರೆ ಶಿಸ್ಯ-ಪ್ರಶಿಷ್ಯರನೇಕರು ಸಂಥನನ್ನು ನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಭೂಯಿಸ್ಟ ವಾಗಿಯೇ ಕೃತಿನಿರ್ಮಾಣನನಾಡಿದರು./. ಆನರಲ್ಲಿ ಮುಖರು ಎಂಸಿ ಶ್ರೀ ಏಜಯದಂಸರು, ಆಟನಾನಿಯ ಪಂಗನಾಮದ ತಿಮ್ಮ | ಯ್ಯನೆನರು, ಉತ್ತ ಕೂರಿಕ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲದಾಸರು, ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಇಸರು, ಬ್ಯಾಗನಟ್ಟಿ ಮಾನ್ಸಿಯ ಫ್ರೀ ಜಗನ್ನಾ ಥದಾಸರು, ಪ್ರೀ ಕಲ್ಲೂರು ಬಣ್ಣ ದಾಸರು, ಲಿಂಗಸುಗೂರಿನ ಶೀ ಪ್ರಾಣೀಕದಾಸರು, ಕರ೯ಗಿಯ ಶ್ರಿ ಇಸಪ್ಪದಾಸರು ಇತ್ಯಾದಿ. ೬... ೬. ಎರಡನೆಯ ಘಟ್ಟಿಸನ್ನ ಬಹುದು, ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ತತ್ಯಫಿಷ್ನೆ ಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ಎಂಬುದು ಸೃಷ್ಟನಾಗಿ ಇಣುತ್ತದೆ,

2

ಮೂಲದಲ್ಲಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ. ಥ್ಯೇಯ, ಆನಮುನದಿಂದ ಆಕ್ಟೋ 7 3 ರಕ್ಬುಗಿ ಅರಿತು. ಅನುಷಾ | ನೆಡಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದ ಸ್ರಮೇಯರತ್ನ ಗಳು ಏರಿಯಾಗೆ, ಜೇವಂತವಾಗಿ, ಉಪಯುಕ್ತ ನನ್ನೆ ied ಕಯ !ಳುಪ್ಪಜೇ ಆಗಿದೆ. ಮಹಶ[್ಥರ್ಯ ಎರಡಕೆಯ ಫಟ ಸಚಿ ಗೆನುಕಾರ್ಹವಾಗಿ 'ಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಿಸವಾಗಿದೆ. ಜ್ರೈತ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಕರೆಂಜಬಂತೆ ಶೀಹರಿಕಥಾ

Vi

ಮ್ಲತ ಸಾರವೆಂಬ ಕ್ಲತಿರತ್ನ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸನರೇಣ್ಯರಿಂದ ರಚಿತವಾದುದು ಘಟ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ, ಇದೊಂದು ಹಿರಿಯ ಸಾಧನೆ, ಇದಲ್ಲಜಿ ಇದಕ್ಕೂ ಆಕರವಾಗಿ ಫಿ ವಿಜಯದಾಸರು ರಚಿಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ಸುಳಾದಿಗಳವೆ, ಇನರಿಗೆ ಸುಳಾದಿ ದಾಸರು ಎಂಜೇ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ಬಂದಿಜೆ, ಬಹು ಅರ್ಥ-ಭಾನ-ಪ್ರ ಮೇಯ ಗರ್ಭಿತ ವಾಗಿ ಅನೇಕ ಚಿಕೆ ಬಹು ಕ್ಲಿಸ್ಪನಾಗಿಯೂ ಕೃತಿಗಳಿನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಕ್ಕುವುವಲ್ಲ ವೆಂಜುದೂ ನಿಜನೇ ಅಗಿದೆ. “ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮಯವಾಗಿ ಕಾಣಬರದಿದ್ದರ್ಯೂ ಒಳಹೊಕ್ಳಂತೆಲ್ಲಾ ತುಂಬ ಗಹನನಾಷವು ಎಂಬುದು ಕಿಳಿಯುತ್ತದೆ,

ಶ್ರೀಮಜಾನಂದಕೀರ್ಥರು ಪ್ರಕಿಪಾದಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅವರ ಕರುನಾಯ ಅಪರ ಅನುಯಾಯಿ ನಿಜ್ವಾಂಸರು ಮಾಡಿದ ಬೀತಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಸಾರಭಾಗನೆ ಸ್ನೊಳಗೊಂಡಂಕೆ ಕಥಿಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಕಿರಿಯ ಕಾಲದ ಹಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸುಳಾದಿಗಳಿಗೆ-ಇತರ ಹಲಪು ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಪೆ! ಎಂಡು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನುಭನನಾಗಿಡೆ, ವಿಜ್ಯನ್ಮಜಿಗಳ ಳಶಿಣ ಜಟಿಲ ಗೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಭಾನ ಹರಿದಾಸರ ನೇಲೂ ಆಗಿರಲಿಕ್ಟೆ ಸಾಕು. ಅಥವಾ ಬಾಸಸಾಟತ್ಯ ಚಿಂಜರೇನ್ನು ತುಂಬ ಸರಳವಾದದ್ದೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂಶ ಹುದು ಅಡರಲ್ಲೀನಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಗನುನಿಸಿ, ಅನರಲ್ಲೂ ಕಷ್ಟನಾದುರುಂಟು- ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಡಿತ್ಯವೂ ಉಂಟು ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಹಾಗೆ ರಚಿತನಾಗಿದ್ದರೂ ಇರ ಬಹುಡೇನೊ,

ಇದು ಎರಡನೆಯ ಘಟ್ಟವಾಡಕರೆ, ೧೯-೨೦ ತಶಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ರುವುಜು ಮೂರನೆಯ ಫಟ್ಟ ಎನ್ನ ಬಹುದು ಬಳ್ಳಾರಿ ರಾಯಚೂರುಗಳನ್ನು ಹಾಟಿ ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಗಳ ಕಡೆಗೂ ಆನೇಕ ಹರಿದಾಸರು ಆಗಿಹೋಗಿ ದ್ದಾಕೆ-ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಿನೆ ಬಳಿಯ ಜೀವರಾಯದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಾಸಕೂಟ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಬಹುಕಾಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಂಡಿ ಶಿಷ್ಯಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ" ಶ್ರಿ ಪರಮಪ್ರಿಯ ಸುಭ್ಸ ರಾಯದಾಸರು ಅನರ ಶಿಷ್ಯ ನ್ರತಿಸ್ಯ ವರ್ಗದ ರಿಂದ ಬಹುವಾಗಿ ಜಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆ,

ಸದ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೃತಿಗಳು ಅವರ ಶಿ್ಯನರೇಣ್ಯರಾದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಶೀ ನು. ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರ (ಶೀ 'ಉರಗಾದ್ರಿ ನಾಸ ವಿಠಲಪಾಸರ)ಣೇ ಆಗಿನೆ

ಶ್ರಿ! ವಿಜಯದಾಸರ ನೇತ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂನರ್ಧನೆಗೊಂಡ ಬಾಸನಂಥ ಒಂದು ತಿರುವನ್ನು ಪಜೆಯಿತು; ಒಂದು ಕ. ಮ-ಶಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿತೆನ್ನ ಬಹುದು. ಶಿನ್ಯಫ -. ಯೋಗ್ಯ ತೆಯನ್ನ ರಿತು ಗುರುಗಳು 'ಆತನೆ ಬಿಂಬಮೇೂರ್ತಿಯನ್ನು. ಗುರುತಿಸಿ ಅಂಕಿತ ವೆಂಗಿತು. ಟೆ 'ಅಂಕಿತಥಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಗುರುಗಳ (ಕೃತಿಇಇರರ) ಅಂಕೆತನಿಂಟಿ

Vil

ಸವತಾಪ್ಪನಾಗುನ ಮೂರು, ಐದು ಏಳು ನುಡಿಗಳ ಪದವನ್ನು "ಅಂಕಿತಪದ'ನ ನನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸಿ, 'ಶಿಷ್ಯನ- ಸಾಧಕನ ಉಪಾಸನೆ ಗಾಗಿ ಕೊಡುವ ಪದ್ದ My ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಗೆ ಬಂದಿತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆದು ಡೈವಚತ್ಲನಾಗಿಯೇ ಜೊರಕಿರುವುಡೂ ಉಂಟು. ಸಾಕ್ಷಾತ” ಶ್ರೀ ನಿಜಯಜಾಸರಿಗೆ ಅನು ಜೂರಣೆ ವ್ಯಾಸಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಜಯವಿಕಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತ, ಫೈಜಸರೂಪೀ ಪರೆನಾಸ್ಮನಿಂದ ಫ್ರೀ ಪುರಂಡಕಬಾಸಡೆ ಮೂಲಕ, ಕೇವಲ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೊರೆಯಿತು! ಅನರು ಅನಂತರ ಭಾಗಣ ನವರೇ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಅಂಕಿತ ಪಡ ರಚಿಸಿ ಹರಿಜಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನಿತ, ತರು, ಶ್ರೀಜ್ಯಾಗವಟ್ಟಿ ಶೀನಿನಾಸಾ ಜಾಕ್ಯರಿಗೆ ಫಂಡರಪುಕದಲ್ಪಿ ಚಂದ್ರಭಾಗ ಸಿನಯಲ ಗುರುಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಸುಡಿ-ಸೂಚನೆಯಂಕೆ- ಅವ್ಯಕ್ತ ಪಾಂಡುರಂಗ. ನಿಕಲನಿಂಜಲೇ ಶುಭ) ಸ್ಪಟಿಕ ಶಿಲಾಫಲಕದ ಇಲಕವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನೂಥವಿಕಲ” ಎಂಬ ಅಂಕಿತ ಜೊರೆತ ವಿಷಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಗಿಜೆ, ಅಂಕಿತ ಶಿಳೆ ಈಗಲೂ ಘಟನೆಗೆ ಸೂಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. (ಅದರೆ ಅದು ಕರ್ಣಾಟಕದ ಗಡಿಯನ್ನು ಜಾಟಿ!) ೨ನರು ವಿಜಯದಾಸರ ಶಿಷ್ಯ ಶೀ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಶಿಸ್ಕರು.

ಈೀ ವಿಜಯದಾಸ ತಿಷ್ಕಪೆಂಪಕೆಯೇ ಈಗಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು, ಶ್ರೀ! ವಿಜಯದಾಸರ ಏಳನೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಫ್ರೀಫಿಧಿವಿಕಲಾಂಕಿಶಂಇದ ದೀಷದ ಅಣ್ಣ ಯ್ಯಾಚಾರ್ಯಕು. ಇವರ ಶಿಷ್ಯರು ಶ್ರೀ ನರವಿಕಲಾಂಕಿತರಾದ ಪ್ರೀ ಸೌದಿ ರಾನೌಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸವರು, (ಕ್ರಿ,ಶ. 1875) ಇನರ ಶಿಷ್ಯರು ಮುದ್ದುಮೋಹನೆ ನಿಶೆಲಾಂಕಿತರಾಜ ಜೊಡ್ಡ ಬಳ್ಳಾ ಪುರಟ। ಶ್ರೀ ಉಾಘನೇಂದ್ರಹಾಸರು. (ಕ್ರಿ.ಶ. 1898) ಇವರ ಶಿಷ್ಯರು ತಂಗಿ ಮುದ್ದು ಸೋನೆ ಏಕಲಾಂಕಿತ, ಪರಮ ಪ್ರಿಯ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಶ್ರೀ ನರಸೀಪುರದ ಸುಬ್ಬರಾಯಜಾಸರು. (ಔೇವರಾಯಸದುರ್ಗದ ಜಾಸರು) ಕ್ರಿ.ಶ. 1865.-1940,

ನರನು ಪ್ರಿಯರ ಶಿಸೋತ್ತ ಮರೆ! ಉರಗನೂದ್ರಿಪಾಸ ವಿಕಲಾಂಕಿತರಾದ ಸಭ್ಯ ಚರಿತ್ರ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರಿ ಮ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು, (ಚಿತ್ರಮುರ್ಗ)- ಕ್ರಿ.ಶ, 1571 1964. ಎಂದರೆ ಶ್ರೀ ನಿಜಯಜಾಸರಿಂದ ಇವರು ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ತಲೆಯನರು ಎಂಡಂಶಾಯಿತು.

ಕ್ರಿ.ಶ, ೨೦ ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾಸಸಾಹಿತೃಪ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿವಿಧವೂ ನಿಶಿಷ್ಟವೂ ಅಗಿದೆ, ಜಾಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸರಂಪರೆಯನ್ನ ನುಸರಿಸಿ ಛಂಜೋಬಜ್ಗೆ ವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಕೃನುಸರಿಸಿ ರಾಗ ತಾಳ ಲಯ ಬಪ್ಣ ವಾಗಿ ಹಾಡಲನಸುಕೂಲನಾಗ ಕೃತಿಗಳ ರಚನೆ ಒಂದುಕಡೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನ.ಶ್ಲೊಂಡುಕಡೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಗಮ, ಚಿಳೆನಣಿಗೆ, ಸಂಪೇಶ. ಉಸಿಕಾರ, ಗಡಿಹಾಸರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳು

viii ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ, ಸಮೂಕ್ಷಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧ- ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧ ಗಳು-ಹೀಗೆ ಈಗಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿಯೂ, ವಿಶ್ಲೇಸಹಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ,

ಆಳನಾಗಿಯೂ, ನೂತನ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳು ದ್ಲಾಗಿಯೂ, ನರಿಚಯಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ, ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತೃವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಗ್ರಂಥಸಂಪಾನನ ಶಾಸ್ತ್ರಕೃನುಸರಿಸಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೂ ಆಗಿಡೆ. ಮೊದಮೊದಲು ಕೇವಲ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಗಿದ್ದುದು ಹೂಸ ಫಿರುನನ್ನು ಅದು ಪಡೆದಿದೆ, ವಿಮರ್ಶೆಯ ರೂನದಲ್ಲಿ ಜಾಸ ಸಾಹಿಶ್ಯಾನಲೋಕನ ಕಾರ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣದಿಂದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಣೆನಿರುನ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಶಂಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಬಹು ಬಾಗಿದೆ,

ಮಾತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇ ಖಿಸಬಹುಡು, ನಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶ ಪ್ರಥಮ ಕೃತ ಬೇಲೂರು ಕೇಶನಡಾಸರ ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಕ್ತಿನಿಜಯ್ಯ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬ ಹೊತ್ತಿಗೆಗಳು. ಅನಂತರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ಹೊರಬಂಡುವು. ಡಾ॥ ೮0, ಶ್ರೀ ಮುರಳಿ ಅನಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ನಭಾಗ; ಡಾ| ಎಚ, ಕೆ. ನೇದ ವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಕರ್ಣಾಟಕ ಹರಿದಾಸರು; ಡಾ| ಳೆ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ರಾವ" ಅವರ ಶ್ರೀ! ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು; ಡಾ| ಎ. ಟ, ಪಾಟೀಲರ ಪ್ರಸನ್ನ ನೆಂಕಟಿಬಾಸರು, ಶಿ! ಹಲಗೂರು ಕೃಷ್ಣಾ ಚಾರ್ಯರ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತವೂ ಪಾಸಕೂಟವೂ; ಶ್ರಿ ವರವಿ ಭೀಮಾಚಾರ್ಯರ ಬಾಸಕೂಟದ ಅರುಣೋಪಯ; ಜಾಸಸಾಹಿತ್ಯ - ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ; ತ್ರಿ ರಾಸ್ಟ್ರಾ ಸಂಚಮ:ಖಿ ಅನರ ಹರಿಡಾಸೆಸಾಹಿತ್ಯ; ಶ್ರೀ ಕಟ್ಟ ಶೇಷಾಚಾರ್ಯರ ಕನಿ ಕನಕದಾಸರು; ಶ್ರೀ ೧ಂ.ಅರ್‌. ಗೋವಿಂದರಾವ" ಅವರ ಹರಿ ಭಕ್ತಿ ವಿಜಯ (ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳು); ಡಾ| ಜಿ. ನರದಾಜಂಣನ" ಅನರ ಹರಿದಾಸ ಹೃದಯ; ಡಾ| ಕೆ. ಗೋಕುಲಣಾಥ" ಅನರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು; ಹರಿದಾಸ ಭಾರತಿ ಸುಬೋಧ, ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಜಯಂತಿ ಜೀನನನರಿಮಳ, ಜಯಕರ್ಣಾಟಕ, ಪ್ರಬುದ್ದ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕನ್ನಡನುಡಿ, ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ವಿಕಲ ಪ್ರಕಾಶನಗಳು-ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ದಿಶಿಯಲ್ದಿ ಗಮಥಿಸಖಹುಜಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹರಿದಾಸರ ಜೀವನ ಮತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಕೈತಿಗಳ ಸನೂಕ್ಷೆ

“ಖಿ

ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು,

ಇವುಗಳಲ್ಲನೆ ಹರಿದಾಸರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ" ಸಂಪಾದಿಸಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ... ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ಹಲಷ ಹೊಕ್ತ ಗೆಗಳನೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟಿ

IX

ಸಿರುವ ಫ್ರೀ ಪ್ರೀಬಾದಲಾಜಕ ಕೃತಿಗಳು, ಶ್ರಿ! ಮಹೀನೆತಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು, ಪ್ರೀ ವಾಡಿರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು, ತ್ರೀ ಗೋಪಾಲದಾಸರೆ ಕೃತಿಗಳು; ಫುಕೆಂಡರದಾಸರ ಚತುಕ ಶೈ ತನತಾನ ಸಮಿತಿಯವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕ್ಸ ಕಿಗಳು-ಹಾಗೇ ಕನಕದಸರ ಕೃತಿಗಳು; ಡಾ| ಕೆ, ಎಂ. ಕ್ಸ ರಾನ್‌ ಅವರ ಹರಿಕಥಾನ್ನು ತಸಾರ, ಕನಕದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು, ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ, ಜಗಾ ಥಫಜಾಸರ ಕೃತಿಗಳು, “ಹನುನು ದ್ವಿಲಾಸ, ಹರಿದಾಸಭಾರತೀ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು (ಉಗಾಭೋಗಗಳು ತತ್ವಸುವಾಲಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ). ಅಲ್ಲದೆ ಹರಿಡಾಸ ಕೀರ್ತನ ತರಂಗಿಚಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಸುಬೋಧ ಅವರ ಪ್ರಕಟಣಿಗಳು-.ಉಡುಪಿ ಪಾವಂಜೆ ಗುರುರಾನ್‌ ಮತ್ತು ವರಜೀೇಂದ್ರ ಹರಿದಾಸ ಸಾಸಿತ್ಯು ಮಾಲೆಯಶ್ರಕಟಣಿಗಳು,

ಇಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಡೆ ಬಿಡಿ ರೇಖನಗಳು ಬಹು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ-ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾನ ಹಾಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿನಾಗಿನೆ, ಬಗೆಯ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಲೇಖನಗಳು ಶತಮಾನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಜಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಜೊಂಜು ಹೊಸ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಾಧನೆ,

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪಕಿ ಜೀವಸ್ಸಾ ನಜ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯೋಜನೆ ಎಂಬ ಹೆೊಸಶಾಖೆಯನ್ನೇ ತೆರೆದು ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಕೃಪ ಗಳನ್ನು! ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವ್ಸ ತ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸುನತಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪಡಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಗಳು ಚಿತ್ರಗಳು ಶಿಲ್ಪಗಳು ತೈಲಚಿತ್ರಗಳು, ತಣ” ನಿನರಣಿಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಪ್ರಡರ್ಶನವನ್ನು ಜೇಶನ ಅನೇಕ ಸ್ಪಳಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ನಡಿಸುತ್ತಿರುವುಡು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ. ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯಕನಾಗುವ (ಮಹತ್ಯಾರ್ಯವಂಗಿದ್ದರ, ಇದರಿಂಡೆ ಬಹು ಮಂಡಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಜೆಯುತ್ತಿಬ್ದಾರಿ. ಪ್ರದರ್ಶನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಅಷರು ಜಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸಮತಾಲೆಯನ್ನು ನರ್ಪಡಿ ಸುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಶಂಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, ತಿ.8.ದೇ. ಯವನರ ಸಂಚಾರೀ ಪ್ರದರ್ಶನಾಲಯ (Mobile Exhibition) ನುತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಉನ ನ್ಯಾಸಮರಾಶೆ, ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎಂಬ ತ್ರಿಜಳಾತ್ಮಕನಾದ ಕಾರ್ಯ ದಾಸ ಸಾಟತ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿಜೆ. ಹೈಪರಾಟಾಬ್‌ ತಿರುಪತಿ, ವಿಶಾಖ | ಪಟ್ಟಣ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೊಂಬಾಯಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಗಂಗಾವತಿ ಉಡುಪಿ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಏವೆ. ಹರಿದಾಸರ ವಿವಿಧ ಕಲೆಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕಟಣೆ-ಪ್ರೀ ಉರಗಾಡ್ರಿವಾಸ ವಿಠಲಣಾಸರ ಜೀವನ ಸುಳ್ಳು

ಕೃತಿಗಳು ನಂಬುಹುಕೂಡ ಕಿರುಮಲ ಕಿರುಪಕಿ ಜೇನಸ್ನಾನ ನಣನರ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲೇ ಹೊರ ಬರುತಿ ರುವುದು.

x

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿರ್ದಿಗೆ ಪ್ರೀ ನಿಷಯಡಸರ ಶಿಷ್ಯಪೀಳಿಗೆಯನ್ಲಿ ಬಂಡ ಹನ್ನೆರಃ ಫೆಯ ತರೆಯನರಾದ ಶ್ರೀ ಉರಗಾಪ್ರಿವಾಳ ವಿಶಲಾಂಕೆತ ಪಗಿದಾಸರ ಲೌೌಕಿ' ನೂಮೆ-ಈಾಯಿ, ತಂಡೆಗಳು ಆಕ್ಸಕೆಯಿಂಡ ನಾನುಕರಣೋತ್ಸನಡಲ್ಷಿಟ್ಟ ಹೆಸರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂತು, ಮುಂಬಿ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಾಡ ಹೆಸರು ಮಳನಳ್ಳಿ ಫೀನಿಪಾಸಕಾನ್‌ ಎದು. ಮಳವಳ್ಳಿ ಪುರುಷೋತ್ತ್ಯ ಮುರಾಯರ ಮಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಯಟು. ಇವರ ಮುಗ ಎನಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಎಂ. ಸ್ವಾಮಿರಾವ ಅನರ ಪಕ್ನಿ ಶ್ರೀಸುವಿ ರಾಧ ಬಾಯಿ ಪಂಚತಿಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಗಂಡುಮಳ್ಸುಳೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ರಾಘನೇಂದ್ರರಾವ್‌, ರಾಮರಾವ್‌, ಶ್ರೀನಿನಾ? ರಾನ್‌ ಸುತ್ತು ಪ್ರೀಥೆಕೆಕಾರ್ಸ; ಕೃಷ್ಣಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಜೀವೂಬಾಯಿ,

ಶ್ರೀ ಪು. ಶೀಫಿನಾಸರಾಯಗ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಶಿನನೆೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ತುಂಗೆಯ ತಡಿಯ ಜೊಳೆಹೊಳ್ಕೂರು, ಜನ್ನದಿಕೆ kA 3, 6.2.1811 ಜಾ ಸಂಪಕ್ಸಃ ಮಾಭಿ ಶುಷ್ಧ ಏಿಕಾಡತಿ ಶ್ರೀನ ಸುತ ರಾಜಿ ಮಕಣೆ ಹೀಕಸ್ಥೆ ಯಕಿನಕೇಣ್ಯ ಫ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಧರ್ನು ತೀರ್ಥ ಪ್ರೀನಾೂದಂಗ4ನರ ದಿನ್ಯವ್ಠ ೧ದಾನನ ಸನ್ನಿ ಭಾನ ವಿರುನ ಕಟ್ಟ ಡೆಡೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲೇ ಇವಂ ಕೃಶ ಟಾಲ್ಯ ದಿನಗಳು ಕಳೆಟುವು.

ನೂಶಾಪಿತ್ಸಗೆಳ ಸರಮು ನುತ್ಸಲ್ಯದ ಪರಿಹಾನುವಾ।, ಇಪಕಿಗೆ ಒಂಭತ್ತು ನರ್ಷ ತುಂಬುಟತನಕ ವಿಣ್ಯಾಭ್ಯಸವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲ! ಮೇಲೂ ಆನೇಕ ಎಡರುತೊಡಕುಗಳು ಬಂಡು ನಿ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕೈೆ ನಿಘ್ನಗಳೊಜಗಿ ಸನುರ್ಪಳಕನಾಗಿ ನಡೆಯ ಬಿಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ನಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 8ೀರ್ಥರೂದರೆಸರು ತೀರಿಕೊಂಡರು. ತೆಂಜಿಯ ಮರಣಜ ಪರಿಣಸಿನ, ಬಾಗಿ. ಹೊದಲೇ ಇದ್ದ ದಾರಿಡ ಪಂಸ್ಸಿಕಿ ಇನ್ನೂ ಉಬ್ಬಣಟಿಗಿ ಚಾಲ ಬಳಲ ಬೇಕಾಯಿತು. ಬಹು ಕಷ್ಟದಿಂಜೆ ಬಂಧುಗಳ ಪುಫೆ ಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸೈಸೂರಿಸ ಫು ಅಂದಿನ ಲೋಯರ' ಸೆಕಂಡರಿ ಪರಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ, ಸನದ್ಮಿಲ್‌ ಸ್ಫೂಲ” ಅಧ್ಯಾಪಕ ತರಬೇತಿ ನಡೆದು ಕೆಲವುಡಿಸಗಳ ಸಂತರ ಶಿನಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸೇದಿದ ಕಳೊರ.ಳಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾನಳರಾಗಿ ನೇಮಕ ಪಡೆದರು, ಸಂಬಳ ಒಂದು ಕಂಗಳಿಗೆ ನಿಳುರೂಪಾಯಿ!

ಇಫಂಸಂ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರ ಸುದಿಂದ ಉಳ್ಸಾಹಡಿಂದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್‌ ಕಳಿತು ಮಜ್ಪಾಸ್‌ ಅಪ್ನರ್‌ ಸೆಕಂಜರಿ ಸಂಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್‌ ನಿಷಯೆಡಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂತಿ ಹೊಂದಿ ಶೇರ್ಗಜೆಯಾಜರು,

ಇದರ ಪರಿಹಾಮುಸಾಗಿ ಅಡೇಕಳೊರು ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಗ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಉಪಾಧಿ್ಯ್ಯಯರಾಡರು ಸಂಬಳ ಹಧಿಸ್ಸೆಡು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏಂತು 1 ಆ೫೨ಲಜಲ್ಲೇ

xi

ಇಪರ ಪನಃಶ್ರವ್ನತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಧ್ಯಾಪ್ಮಿಕದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಅಂತಹವರ ಸಂಗನನ್ನೇ ಆರಿಸಿ ಸಚಿಸಕೊಂಡು ಜಾ ಸ್ಹದ ಜೆಳೆನಣಿಗೆಗೆ ಗನುನನಿತ್ತದು,

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರನೃತ್ತಿ ಗೆ ಪುಟಿನಿತ್ತು ಚ್ಯಾ ನಗಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ರಾಜನಕು ಅನೇ ಊರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಡಮುನಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಯಕೆಂಬುನರು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಚೆಂತಕೆ-ವ್ಯಾಸಂಗಗಳಿಂದ ಅನರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಶಾಂತಿ ಜೊರೆಯಿತು.

ಅಜೀ ಊರಿಕೆಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಶಿವಗಂಗಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ೪ಳರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಚಾರತ್ವೀಫ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರವಚನ ಪತಾಡಿಡರು, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು ಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ಶ್ರೀಗಳನರ ಪ್ರವಚಕವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಕೆಲಪು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಸಂಭಾಷಣೆಯೂ ನಡೆಯಿತು, ಸ್ಥಾಮಿಗಳು ಇನರ ಶತ್ರ ಸಜ್ಜಾ ನೆ ಕೀಕ್ಷೆ ಬುದ್ದಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಪುನಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಸುಂಬ ಸುಕೋಷದಿಂಡ ಇನನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿಬರು.

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಅಗಂತರ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಜೀವೂ ಬಾಯಿ ಭಾನ ಪ್ರೀ ಧಕ್ಸೃಂತ್ತಿ ಹನುಮಂತರಾಯರು ಜಂಪಕಿಗಳ ಜೇಷ್ನ ಪುಕ್ಸಿ ಸೌ॥ ತುಂಗಾಚಾಯಿಯವರನ್ನು ರಾಯರು ಲಗ್ಗೆ ನಣಷರು,

ಶಿನಿಪಾಸರಾನ್‌-ಶುಂಗಾಬಾಯಿ ಪಂಸೆಕಿಗಳಿಗೆ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಳ್ಳಳು ಮಾತ್ರ-ಫ್ರೀಮಕಿ ನಡ್ಮಾಪ ಬಾಯಿ, ಶಮಲಾಜಾಯಿ ಸುತ್ತು ಸನಜಾಬಾಯಿ ಎಂದು, ಪ್ರತ್ರಸಂಶಾನವಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಯ ಕೊನೆಯನರೂಡೆ ನನೆಜಾಬೂಯಿ ಸಯಾತ್ರ ಚೀನಂತರಿಬ್ದಾ ಕೆ-ಚಿತ್ರಪುರ್ಗದಲ್ಲೇ.

ಉಪಾಧ್ಯಾಯವೃತ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೂ ಅಕರ್ಷಕನಲ್ಲ. ಅರ್ಥಿಕ ಕ್ಸೆಹ್ಸಿಯಿಂಡಂತೂ ಅಮು ತರೆ ನಿಜನಾಪ ಮೂಾಶು. ಅಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಥನಿಕ-- ಸಾಧ್ಯ ಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಪಾಡಂತೂ ಹೇಳುವುದೇ ಬೇಡ, ಹಿಂಜಿ ಬಲ್ಪ ಲ್ಸ ಸಾ ನೆ dds ಇದ್ದುವು. ಈಗ ಅಜೂ ಮಾಯ, ಕಾಲಷೆಲ್ಲಂತೂ 'ಥ್ಯಾಚಕನರ್ಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿನ್ನ ಪೇತಕೆನಿತ್ತು, ಮೂನೆತ್ತು ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರೀ ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ನಂಚನೆಯಿಂಪ ಶ್ರ ಯಿಂಚ ಹುಡಿಯ, ಪ್ರಭಾವೀ ಉನಾಭ್ಯಾಯರು »0ಜು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ, ಅಧಿಕರಿಗಳಿಂಡ 'ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಜಸ ಶ್ರೀ ಶೀನಿನಾಸರೂಯರ ನಿಶ್ರಾಂಕಿನೇತನ ಹಕ್ಕೊಂಡೂಕಾಲು ರೂಪಾಯಿ |

ಅಲ್ಬನರನಾಸೆಡಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಮುಂಡಿಗಳುಳ್ಳ ಸಂಸಾರವನ್ನು “ಯಡ್ಸಚಸ್ಸಾ 8 ಟೆ ಗಾಭ ಸಂತುಸ್ಚಿ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಸೈಶಾಲ್ಯದಿಂಗ, ವೈರಾಗ್ಯಥಿಂದ

೫11

ಫಾಲಲಿಪಿಗೆ ನುಸಸೋಯಶಿ, ಸೆರೆಹೊರೆಯ ನರನ್ನು ಸೋಡಿ ಕರುಬಜಿ-ಕುಡಿಯಜಿ ಸಮಚಿತ್ತ ರಾಗಿ ಸರಳ ಜೀವನನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು,

ಲೌಕಿಕ ಬ್ಗ ಸ್ಲಿಯಿಂಡ ಅವರ ಏಿನ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮಟ್ಟ ಹೊಡೆ ಜಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅನರ ಸ್ಪ ಸಂತೆ ಪಿತ ಥ್ರ ಹು-ನ್ಯಾಸಂಗ ಶ್ರ i] ಗೆಳಿಂಪಾಗಿ ಅಖಕೆ ಮಿ ಫೆ ಅಿಧಿಕನಾಗಿದ್ದಿತ್ತು ಕಾವ್ಯಭ್ಯಾಸನನ್ನು ಜೆನ್ನಾ ಗಿ ಸಗ ಕನನ ರಚಿಸುವ ಕರೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಕರಗತ ನಾಗಿನ್ದಿತು. ಕೇಶಿರಾಜನ ಶು ಮಣಿಸರ್ಪೆಣದ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಅವರು ಆಳವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪುರಂಜರ ಕನಕ ವಿಜಯ ಗೋಪಾಲ ಜಗನ್ನಾಥ ನಾಸತಭ್ಯರ ಕೃತಿ ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಸೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶರನ್ನು ಚೆನ್ನಾ ಗಿ ಓಡಿಕೊಂಡಿಚ್ದರು, ಸಂಸ ತಜಾ ಶ್ವ ನವೂ ಅವರಿಗೆ ಜೆನ್ನಾ ತು. ಇಸೆಲ್ಲಡರಿಂಗ ಬಂದ

ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತೆರುನ ಭಾವವೂ ಅವರಣಾಗಿದ್ದಿಕು.

ಶ್ರೀಡಿನಾಸರಾಯರು ಅಧ್ಯಾಟಕರಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿದ ಅಕೇಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, ಸಹ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಅನೆಕೂಲಕ್ಕ್ಯಗಿ ಅನೇಕ ಣಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಚಂದ್ರಹಾಸ, ಶಾಕುಂತಲ ನೊನಲಾದುವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾದುವು; ಅನೇಕ ಅನಕ ನಾಟಕಗಳು ಶಾಲೆಗಳ ರಂಗಸ್ನಳೆಪ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶರ್ಶನವೂ ಅಗಿ ಅನೇಕರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರಸಾಷುವು, ಸ್ವಯಂ 89ಟಕ ಕಾರರೀ ಯುಪ್ಯಂಕ ಸಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನೇ ಪಡೆದರು.

ಳಳೂರ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಷಿಕಾರಿಪುರಕ್ಕೆ ನರ್ಗನೂಯಿತು-ಕನ್ನೆಹ ಮಾಡ್ಯಮಿಕ ೫3ಟೆಯ ಮುಖ ಪಾಥ್ಯಾಯರಾಗಿ. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಸುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಂಡರಂಕೆ, ಗೋಕ್ಷೀರವನ್ನು ಜೀವರ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿಸಿಯೋಗಿಸುತ್ತಿ ಗೋಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ನಿರಕರಾಣಿಗು. ಅಜರೆ ಕೆಲಷು ದಿನೆಗಳನ್ನಿ ಗೋವು ಅಸು ನೀಗಿತು. ಇಚೆರಿಂಜೆ ರೂಯರಿಗೆ ಬಹು ಕೀವ್ರವಾನ ಜೆಃಖವುಂಟಾಯಿತು. ಇದ್ದ ಕರುವನೂ ಹಾನವಮಾಡಿ ದುಃಖನನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರು, ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಇವರ ಹೃದಯ ಪರಿನರ್ತನೆಯುಂಟೂಯಿತು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಡಶ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮನಸ್ಸು ತಿರುಗಿತು, ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಭಾವನೆಗಳು ಉದ್ದು ಜೆ ನಾಗಿ ಕವಿಕಾರಚನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅಜರಿಂದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆ ಇದ್ದಳು. ಅಗ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆ/ಳು "ಕಚಿತನಾಡುವು.

ಶೈಜಸರೂಪಿ ಸರಮಹಂಸರೂಸದಿಂಗ ಸೂಚಿಸಿಗ "ನೇಂಕಟೀಶ? ನಿಂಬುಪನ್ನೆ ಅಂಸಿಸನೆಂದು ಬಳಸಿ ಕುಲಸೈಪ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿನಾಸನೆ ಪಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹಲವು ಕೃತಿ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಷರು. ಸಿಕಾರಿತ್ರರಗ ಸುಪ್ರಸಿದ್ದ ಪಾ ಇಡೇನರ (ಹುಚ್ಚ್ಯೂಂಾಂಯ ಬಕ್ಕು ನಿಶೇನಾ ಇಗಿ ಪೂಜಿಸಿದರು,

ALL

ಷೇಂಳಟೀಶನೆ ಎನತ್ನಿ ಪಾಲಿಪುಜೊ ಕೆಂಕರಾರ್ತಿಹರಣು

ಎಂಬ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ಪಸುಚಿತ ಟಂಕೆತಬಗ್ಗೆ ಅನರೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ [3 ಟಿ ಗೆ fat ಓವಿ ಕ್ಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಮಂಜವಾರ ಚೈತ್ರ ನತ್ಸರ ಬಹುಧಾನ್ಯ ಸಂಜ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಧ್ಯಾಸವನಾ

ಬಂದು Me ಸೇನಾಸೆಂಶರೆದಿ! ಎನ್ನ ಮಂದಿರಜೊಳು ಸುಪ್ತಾ ನಸ್ಗೆಯಿಂದಿರಲಾಗ ಅಂಡು ಕಡೆಯ ಯಾಮದಿ ಜಸನೆ ಕೀ ಹಂಸ ರಿಂಡೆನ್ನ ಮನೆಸಂಶಯ ಹಿ

ಅರು ಜೋಡಯದಲೆದ್ದ ಮುಡದಿ

ಕರಣಶುದ್ದ ನಾಗಿ ಶ್ವರಿತದಿ ಸ್ವಪ್ನಜೆ ನಿ

ನೆರಳಾಗಿ ಹರುಷದಿ ಹೆರಿಪೂಜಾಕಾಲದಿ ಅರುಹಿಜಿ ನುಕುತೆ ಮೂರುತಿಯಾ ಉಗುತಿಗೆ ಚರಿತೆಯಾ ಫಿರುತ ಪಾಡಿ ಪೊಗಳೆಲಾಯೆತವಿತ್ತು

ತಿರುಪತಿಶೈ ಲಾಧಿಸ-ಮನುಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಸಾರಸದ್ಭಕುತಿಯನು ಕರುಣಿಸೊ ಹೆರಿಗುರುಸೇನೆಯನು ಸರ್ವ ಸಡ್ರೋಗ್ಯ ಸಾಧನವನ್ನು ಚೆಕೆನುಹೆಂಸಕು ಇತ್ತ ಶ್ರಿ ಪೇಂಕಟೇಕಾಂಕಿತ ಮೂರುತಿಯಾ ನೊತಿಪಾ ನಿಜಸೆರಿಭಕುತರ ಚಕೆಣಕಮಲ ಜಂಡುಣಿ ಎಂಪೆನಿಸಿ ಇವನಾ ನಿರುತ ರಕ್ಷಿಸೊ ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ವಿಕ್ಷ

ಬೆಟ್ಟಕೊಡೆಯ ತ್ರೀನಿನಾಸ ಅಪರ ಇಷ್ಟೆ ಮೂರುತಿ ಎಂಬುಜಿನ್ನೊ ಪದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರೆ,

ಜೆಟ್ಟಿಕೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಪೇಂಕಟೀಶನೆ ನೀ ಕಷಿ ಯಾಜರೆ ಫಿಫ್ರಿ ದಂತೆ ಫಲವು ಸೃಷ್ಟಿ ಯೋ” ಪುಟ್ಟಿಸಿ-ದುಪ್ಪಕರ್ಪುಡೆ ಪತೆ

“ಸಹ

ಟ್ಟ ೊಳಿಟ್ಟಿ ನ್ಗ ಕಷ್ಟಪೆಡಿಸುವರೇ

ಸೃ ಹಿ ಶೆ ಉಕ್ತಿ ವಾಸವಿ ಎಸ್ಟ

oll ನಟ್ಟು ಕಾಲ ಟ್ಟ ಭಕುತಿಯ "ಕೊಟ್ಟು all ರಕ್ಷಿಸು ಇಷ್ಟು ಮೂತುತಿಯೆ

ಇನ್ನ ಹಾಯಳನೆಂದು ನಾಫಿಷ್ಯ ಸುಡಿಜೆನೊ! ನಿಸ್ತ ಎನ್ನ ನುನೋಜೀಷ್ಟೆ ಸಲಿಸಿ ಸಿಸಿ, ಸುಪಯ್ಯ

ಶೀನಿವಾಸಲಾಯರಿಗೆ ಕನಿತಾಂಚನೆಯಲ್ಲಜೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಲೆಗಳು ಕರಗತ ಎರಿಗಿದ್ದುವು. ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಸಂಗೀತಕಲೆ, ಕಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸುವ ಕಲೆ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಶ) ಮುವಿದ್ದಿತು, ವೀಣೆ ಕೊಳಲುಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿ ಭ್ಚರು. ಗಣನತಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ದೇವರನಾಮಗಳನ್ನು ವಾದ್ಯಗಳ ಸಹಕಾರ ಜೊಂದಿಗೆ ೪ಕ್ತಿರಸಭ ತವಾಗಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಗ ಭಾವ ಪೂರ್ಣನಾಗಿ ರಾಯರು ಹಾಡುತ್ತಿ ದ್ದುಖನ್ನು ಜಹುಮಂದ ಮೆಚ್ಚಿ FY ಅದು ಅನೇಕ ಹೈಜಯಗಳನ್ನು ಅ0ಳಿಸಲು-ಹಸಸುಮಾಡಲು ಕಾರಣನಾಯಿಳು. ಬಾಳಿನ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷುಂಇದ ಕನ್ನಗಳನ್ನೆ ಲ್ಲ ಕಲುಸ್ಯಾಹಳೆದಣ್ಲಿ ಕರಗಿಸಲು ಅನರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗಳಾ ಗಿಸ್ಜರು.

ಕಲಾವಿರ್ಭಾವ ಅಧಿಕವಾಡಂಕೆಲ್ಲಾ ಅಚರ ಕಡೆಗೇ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಆಡಿಸೆಯಾಗುತ್ತ ಬಂದಿತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇನೆಯನ್ನು ಮೂತ್ರ ಶಿಷ್ಠೆ ಯಿಂಡೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಳಾಲವನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಹ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಡಶಾವತಾರಗಳು, ಚತುರ್ನಿಂಕತಿ, ಭಗನದ್ರೂನೆಗಳ್ಳು ಅಪ್ಪುಮೂರ್ಕಿಗಳ್ಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ವಾಯು, ಹನುನು, ಭೀಮ ರೂಪಗಳು ಮುಂ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹುಕಾಲವನ್ನು ನಿಫಿಯೋಗಿಸುತ್ತಿ ದ್ದರು, ವಾದ್ಯ

ಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವುದು, ಕವನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು. ಜೀನರನಾಮಗಳನ್ನು ಜಾ ಗಳನ್ನು ಹೂಡುವುದು ಇವು ಇನರ ಚನ್ಯಾಸವಾಡುವು. ಕೋಕವಾರ್ಶೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಲೋಕೈ ಕಸಾಥನ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ೫ರಯಿತು, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ "ಚಾರ ಮಂಥನದ ಕಡಿಗೆ ಪೈಜಿಯ ಒಲಿದು ಪ್ರೀ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಕೆ ಸಿದ್ದಾ ಂ೪ಸನ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವತಾಡಿದರು.

ಸಿಕಾರಿಪುರಡಿಂನ ಸೊರಬ ಬಾಗೇನಲ್ಲಿ; ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೌರಿಂಗ'ಸೇಟಿಗೆ ವರ್ಗ ವಾಯಿತು

ಜೌಿರಿಂಗ'ಪೇಟಿ (ಬಂಗಾಕುಖೇಟೆ ಎಂಬು ಈಗ ಹೆಸರು) ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂಜೇ ವರ್ಷಉಲಜಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಸೃಗತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲ; ಸಾಧ್ಯಾ

ಯಿತು ಮುಳುಬಳಗಿಲಿನ ಪ್ರೀ ತ್ರಿಜಾಜಗಾಜ ಮಠದ ಗಿದಾಂಸರಾಜ ಶ್ರೀ ತೀಥಾ ಚಾರ್ಯರ ಸಮಾಗಮದಿಂಜ್ಯ ಅಪರೊಡನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂವಾದ ಜಿಣ್ಣಾಸೆಗಳಿಂಚ ಅನೇಕ ಗಹನ ಪುನೇಯಗಳ ಅರಿನ್ನಂಟೂಯಿತು.

ಒಂಜೇವರ್ಷಡ ತರುನಾಯ ಬೌರಿಂಗ್‌ ಸೇಟಔಯಿಂಯ ಚಿತ್ರಸುರ್ಗಳ್ಳೆ ಬರ್ಗವಾಯಿತು.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಯರು ಕಳೆಡ ದಿನಗಳು ಚಿರಸ್ಮರಜೇಯಮಾಟುವು. ಹೆಸರಿನ ಜೊತಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಂಜೆ ಬಂಜುದ್ದ' ಮಳವಳ್ಳಿ ಯಾದರೂ, ಚಿತ್ರಜುರ್ಗದನ್ನಿ ದೀರ್ಫ ಕಾಲನಿದ್ದುಡಲ್ಲಡೆ, ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಅನರ ಹೆಸರಿ ನೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಡುರ್ಗ ಸೇರಿಕೆೊಂಡಿತುಎಚಿಕ್ರಿವುರ್ಗೇಪ ಶ್ರೀನಿನಾಸಲಾಯೆಟಿ ಎಂಡು ಈಗಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ,

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮಾಸ್ಸ ಅಸ್ಲಿಯ ಜಾರ್ಮೆಲ್‌ ಸ್ಫೂಲಿಸೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಅನೆರು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯ, ಚಫೆರ ಮತ್ತೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮನ್ವಣಿಗೆ ನಾತ್ರವೂಯಿತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಕಲಾನಿಡರ್ಯು ತಕ್ರ್ಪೃಚೆಂತಕರು, ಸಾಧಕರು, ಕವಿಗಳು ಆದರ್ಶೆ ಗೃಹಸ್ಥ ರು-ಸಭ್ಯರು ಎಂಡು ಬ್ರೆಸಿದಿ ಯೂ ಆಯಿತು. ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಗಳ ಖಇಕ-ನ್ಯಾಕರಣ-ಕಾನ್ಸ ಮೊದಲಾದುವು... ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾನನನ್ನು ಬೀರಿಕೆ. ಆದರೆ ಕೀರ್ತಿ ಚಡೆಸನು ರಾಗ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸರಿಲ್ಲ. ಆಹರಿಂಬೆ ಅವರು ಹಿಗ್ಗ ಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಉನಯೋಗನೆನ್ನೂ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಡು ತಮ್ಮ ಕೈವಲ ಕರ್ತೆಬ್ಯ ನೊಡು ನಾತ್ರ ಬಗೆಯೆ ಶಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೂಪು ಮೂಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಿ ದ್ದರು. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಇಇಂನತಾರ್ಥಿಕದ ಕಡೆಗೆ ಕ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಿದ್ದಿತು.

ಚಿಕ್ರಜುರ್ಗಡ ಕೋಟಿ ಪ್ರಟೀಶಜ ಒಳಗಡೆ ಸಂಕೇಬಾಗಿಲ ಹತಿರ ಪ್ರಾಣ ಸೇನ ಗುಡಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಬನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಸಶಿ ಮತ್ತು ಮೂನರ ಸುತೆಯರ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಂಕೃಷ್ತನಾಗಿಯೆ; ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಣಜೀವರೆ ಸನಿ ಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಹರಕಥಾನ್ಸು ತನಾರದ ಪ್ರನಚನೆಮಾಜುತ್ತಿ ದ್ವರು, ಪ್ರಾಣದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹನ್ನಿರೆಡುವರ್ಷಗಳಿಕಾಲ ಸಂತೆತವಾಗಿ ಬೆಕಸೇರಿ ಗರು. ಪ್ರಾಣದೀನರಿಗೆ ಕನಚ, ಪ್ರಛಾವಳಿ, ಕಿರೀಟ ಮುಂತಾಬೆಫುಗೆಳನ್ನು ೫ನೇ ಸ್ಪತಃಮಾಡಿ ಕೊಡಿಸಿ ರಥದಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಚೆತ್ರ ಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನರಿಣಹರಂ?ಗ್ಗರ್ನ, ಅವರು ಚೆಕ್ರಿಸಿಕುವ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಗಲೂ ಇವೆ,

ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ! ಮಾತ್ಸತ್ರೀ ರಾಧಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಜೈಸ್ಟ ಪುತ್ರಿ ಸೌ ನೆಜ್ಮಾವಕೀಬಾಯಿ ಅವರುಗಳು ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಸುಖವನ್ನು ಭರಿಸಿ ಅಸರ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಥ್ಯಾತ್ಮಿಕದಕಡೆ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಯಿತು.

ಭಗನದಾರಾಧನೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ ಪಕಣ-ಪ್ರವಚನ, ಬಾಸಕೂಟಿದ ನಡೆ ಕಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತಾರತನಸ್ಯಾನುಸಾರ ಭಜನೆ, ಏಕಾಜಶಿ ಜಾಗರಣೆ, ಪ್ವಾಜಶಿ ಸಾಕಣೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಿನ ಅನಂಚವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆಯುತ್ತಿಶ್ನರುೂ ಸಾಂಸಇರಿಳ ಕ್ಷೇಶಗಳೆಂಡ ಆಗುವ ನೋವನ್ನು ಇಜು *ಬುರೆಸುತಿ ತ್ಲಿತ್ರು, ಸತ್ಸಾಧನದಿಂದ ಅಧ್ಯಾ ತ್ಚಿಕ ಜ್ಞಾ ಪ್ರಜೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತ ಬಂದಿತ್ತು ಹರಿಷಾಯುಗಳ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ! ಪಾತ್ರ ರೂ ಅದರು, ಇನರ ಏಳಾಚತಿ ಭಜಕೆ-ಜಾಗರಣೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗಿ sdf ಜಾಗರಣಿ ಪ್ರೀಷಿನಾಸರಾಯಕೆಂಜೇ ಕರೆಯುವುದು ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿತು, ಅವರಿ ಪ್ರಕಿಶನಿಮಾರ ತಪ್ಪದ ಭಜನೆಯೆಂಚ ಅನೆರನ್ನು ಭಜನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಗರಾಯಕೆು ಎಂದು ಕರೆಯುವ ರೂಢಿಯಾಯಿತು.

ಕ್ರಿ.ಕ, 1926 ರೆಕ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರೀ ಸೇನೆಯಿಂದ ಫಿವೃತ್ತ ಉದ ಮೇಲೂ, ಚಿತ್ರ ಜುರ್ಗದ ಪರಿಸರ ಸಹವಾಸಗಳು ಸರಿಜೊಂದ್ಮಿ ಬೇಳಡವಕೊಬ ರು ನಾನಾಗಿ ನೀಡಿದ ಪೇಂಕಟೇಶಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿಸ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕುಟೀರ ಸದೃಶನಾದ ಸಣ್ಣ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಾಗಮಾಡುತ್ತ, ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಚೀವಿತಣಾಲನನ್ನು ಎಂದರೆ ಮೂರತ್ತೆ ಟಿ ವರ್ಷಗಳಳಾಲ ಅಕ್ಷಿ ನಾಸಮಾಡುತ್ತ ಜೇ(ಪತಪನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರು.

ರಾಯರ ಜೇವನ ತುಂಬ ಸರಳನಾದದ್ದು, ಅಡಂಬರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಅವಳಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರಳಜನನ-ಉನ್ನತ ಚೆಂಕನ (Plain living; light thinking) ಎಂಟ ಭಾರತೀಯ ಆದರ್ಶ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಹನೀಯರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ್ದಿತು. ಎಷೆಷ್ಟೀವೇಳೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನಧೂತ ಚಕ್ಕಿಗಳೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿ ದ್ದುವು, ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಕೆ ಎನು ಬಡಿಸಿದರೂ ಊಟಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು; ಬಡಿಸುವವರು ಸಾಕೆ ಎಂದು *ೇಳಿದಕೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಊಟಿನುಗಿ ಸುವುದು. ಇನ್ನೂ ಬೇಕೆ ಎಂಜಕೆ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಸಾಕು ಎನು ಕದ್ದರು. ನಾಲ್ಫೈಡು ಬಾಂಡ್ಞೆ ಪಾಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೇ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ ತ್ರಿ ಭ್ಞರು-- ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿ ಶೀಚಿಗಷ್ಟೆ (ಡಿಸೆಂಬರ 1984) ಶಿಧನ ಹೊಂಡಿದ ಅವರ ಧರ್ಮಪಕ್ಕಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು ಉರ ಗಾದ್ರಿವಾಸವಿಕಲ ದಾಸರು ಎಂದಾಡದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಪ್ರಸಂಗ, ಸ್ಪಷ್ನ ಸೂಚಿತ ನೇಂಕಟೇಶ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಬಹೆಕಂಲ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅನರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ಸೂ ರ್ತಿಬಂಬಾಗ ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. . ಆಜರೂ

೫11 ಗುರು ಮುಖೇನ ಅಂಕಿತೆ-ಡೀಕ್ಷೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಅನರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಅಧಸುತ್ತಿದ್ದಿಕುಳೆ. ಒಂಟ ಪಷಡಲ್ಲಿ ಅವರೆ! ಹೀಗೆ ಬರೆದರು.

ಹೃತ್ಪಜ್ಮದೊಳಿದ್ದು ಹೃತ್ತಾಖ ಕಳೆಯೊ ಚೀ-

ವತ್ತಿ ಶಾಮಹ ಜನಕ ನೀನೇ

ಮೃತ್ಸಿಂಡಹಂತೆನ್ನ ಉಶ್ಪತ್ತಿಗೈ% ಚ್ಟ

ಣಿ ತಿ ನೋಡಲರಿಯಾ-ಜೀಯಾ

ನಿತ್ಯ ನೀ ನಿಶ್ಯ- ಜಗೆನೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಪ್ಪ

ನಿತ್ಯತ್ವವೆಲ್ಟ ಸರಿಯೆ ಏನಿದ್ದರೇನು

ಅನಾದಿಕರ್ಮದ ಬನಣೆ ಬೆನ್ನ ಟ್ಟ ಜರುಕಿರ್ಪುಜ-. ಜಾ 3 ಹಾಂಧಕಾರದಿಂ ಧ್ಯಾನನನು ತಿಳಿಯದೆ ಕಾನನ ಡೊಳಗಿಸೆ ಸಿನೋ-ಜ್ಞಾ ನಗಮ್ಯನೆಂದು ಸಾಗುತಿದೆ ಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞ್ಯಾನ ಗುರು ಬೆೊರೆತಿಲ್ಲವೊ ಸಾನುರಾಗದಿ ನೀನೆ ಸಇಧನಳೆ ಕರುಣಿಸಿ ಧ್ಯಾನದಲಿ ಮನಸು ನಿಲಿಸೋ-ಉಳಿಸೋ

ಶಂಖ ಜಳ್ರಾಂಕಿಶಕೆ ಮಂಕುಬುದ್ದಿ ಬಿಡಿಸೊ ಅಂಕಿತನೆನಗಲ್ಲ ಅಂಕೆ ಇಲ್ಲವೊ ನಿನ್ನ ಫೆನೆಪುದಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಶಂಕೆ ಪಚುವನೆಲ್ಲ ನೇಂಕಟಾಡ್ರಿನಿವಾಸ ಶ್ರಿ ಖೇಂಕಟೇಶನೆ ಮಮಕುಲ ಜೈವನೆಂಜನುದಿನ

ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅನರು ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಫಿವೃತ್ತರಾಜಿ ಆರುವರ್ಷಗಳ ಅನಂತ ಕ್ರಿ.ತೆ, 1932 ರಟ್ಜಿ ಡೇವರಾಯನದುರ್ಗದ ಸರೆನುಪಿ ್ರಿಯಶ್ರೀಸುಬ್ಬರಾಯಬಾಸರು ಚತ್ರಚುರ್ಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ಶ್ರಿ! ಮ. ಶೀನಿನಾಸರಾಯರನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು, ರಾಯರು ಅವರ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ವಿಶ್ವಾಸ ಗೌರವಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಿ ಜರು ಅನರ ಇಚ್ಛಾ ತಾನು ವೇಂಕಟೇಶ ಮುದ್ರಿಕೆಯಿಂದ ರಚೆಸಿದ್ದ ಅನೇಕ ಚೇವರನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು, ಚರೆಮಪ್ರಿಯರು ತುಂಬ ಸಂಶೋಷ ಸೂಚಿಸಿ. ಕೃತಿಗಳು ಬಹು ಚೆನ್ಬೂ ಗಿನ್ಕೆ ಅದಕೆ ಪದ್ದತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಸಡಗಳಿಗೆ ಅಂಕಿತನುಡ್ರೆ ಹಾಕಿದಾಗ ತ್ರೀಹರಿವಾಯುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ ಬಲ್ಲುಡು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಚೂನ ಮಾಡಲೆಂಡೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪ ಸ್ಪಮಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಅದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು ಮಾತ್ರ ಆಗಲಿ ನೋಡೋಣ ಎಂದಷ್ಟೆ ನುಡಿದು ಸುಮ್ಮಾದಕೇ ಹೊರತು ಅಂಕಿತ ಸ್ತ್ರೀಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಾರನೆಯದಿನ IW

ನರನುಪ್ರಿಯಕು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ದಯ.ಸಾಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ವಿಳಂಬಪೇ ? ಎಂದರ

ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು ಕೊಂಚ ನಿಷ್ಣು ಕನಾಗಿಯೇ ಎಂಬ ಬೆಪಾತನಾಡಿಜಿರು.

ತಾವು ಅಸಕೋಕ್ಸ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಐಾಸರಾಯರ ಹೀಳಿಗೆಯೆಲ್ಲಿ ಬಂದಿರು ಕಾಜಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನು ಅಂಕಿತ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ, ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾನು ಗು ಭಕ್ಷಕಣಾಗುವುಜೂ ಬೇಡ; ಠಾವು ಶಿಷ್ಯ ಭಕ್ಷಕರಾಗುನೈೆಣೂ ಬೇಡ್‌ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ದಿಟ್ಟ ಕ್ಚಿತನಕ್ಕೆ ಕೆನೆ ಜೀಡುತ್ತೇಸೆ- ಬಿಟ್ಟರು, ಅದಕ್ಕೂ ಪರಮಸ್ರಿಯ: ಸಹನ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಗೆ ಉತ್ತ ವಿಶ್ವ ರು ಎಷ್ಟೋ ಜವರ. "ಜಾ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ರಚಿಸಿರುತ್ತ್ವೀರಿ, ಅವುಗಳ ನೈಕಿ ಒಂಗರೆಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಫೆಗು: ಜೆೊಕಿತಿಲ್ಲ--ಅಂಕಿತನೆನೆಗಲ್ಲ ಎಂಣು ಹೇಳಿಕೊರಗಿರುಖರೆಲ್ಲವೆ ? ಎಂದರು. ನರಾಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಸರಿಣಾಮನಕ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು, “ಹ್ಛತ್ರರ ಜೊಳಿದ್ದು ಹೃತ್ತಾಪ ಕಳೆಯೋ? ಎಂಬ ಟೀನರಣಾಮಗರ್ದ ಹಾಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿಕೊ ಡಿರುವುದು ಸತ್ಯ.” ಆದರೆ ದೀನರ ಸಾಸುವನ್ನು ತಾವು ರಚಿಸ ಎನ್ನೊ ವರ್ಷಗಳ ಗಿವೆ, ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ನರೆಯಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಅಂತಹ ನಿಕ! ಸಂಬಂಥ-ಪರಿಚಯೆವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಜೇವರನಾಮೆಪೆ ನುಡಿಗಳ ಇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುವು? ಎಂಬ ಯೋಜನೆ ಅಚ್ಚರಿಯ್ದಂಟುಮಾಡಿತು-ಪುಳಕಿಃ ರಾಗಿ ಪರಮಪ್ರಿಯುರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ಕೆ ನಶ್ರಾಸಗಳನು, "WinME aod: ನರ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ನಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡಜಿ (ತನ್ನು. "ನರೆಪಗಂಚರಂಗಿನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣವಾಗಲಿ ಎಂದರು, ಆಗ ಫರಮಪ್ರಿಯರು ತೆಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮುಚ್ನುಮೋಹಥನವಿರಲಾಂಕಿಕಿ ಜೊಡ್ಡ ಬಳ್ಳಾ ಪುರಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ದಾಸರು; ಅನರ ॥ರುಗಳು ಶ್ರೀ ನರನಿಕಲಇಂ ಕತ ಇನದಿರಾವುಚಂದ್ರಪ್ಪವಕು; ಆನರ ಗುರುಗಳು ಪ್ರೀನಿಥಿನಿಕಲರು- ಹೀಗೆ ಪರೆಂಪಕಿ ಶ್ರೀಃ ವಿಜಯ ದಾಸರ ವರೆಗೂ ಹೊಗುವುದು. ಶ್ರೀ ವಿಜಯಜಾಸಾಕ್ಯರೆ ನನ್ಮು ಮೂಲಗುರುಗಳು ಎಂದು ಹೆನ್ಮುಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು, ಅಷ್ಟೇ ಅಬ್ಲಜೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಲಿರುವ ದಾಸದೀಳಿಗೆಯನ್ನಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ಬಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸುಫೆಯಲ್ವೀ ಇಜ್ದೀನೆ-ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು ಎಂಜರು. ಇಷ್ಟಾಡರೂ ಚಿಕಿತ್ಸಕ - ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಜುದಿ ನಿ ಮಠೆಯುಳ್ಳ ಫಣನಾಸರಾಯರು ಫೈಜಸರೂಪೀ ಸರಮಾತ್ಮನೆ ಆಜ್ಞೆ ಜ್ಞೈಯನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊ ಕಾಯಬೇಕೆಂಬ ಅಸೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳ ನೆನಾಗಿದ್ದೇನಿ ಎಂದರು. ಕಳು ಪ್ರಿಯರು ಆಗಲೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಕಾಲ. ಬಹುಬೇಗ ಪ್ರಾಸ್ತ್ಯವಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಮಾರನೆಯದಿನ ಪರನುಪ್ರಿಯರು ಚಿತ್ರಖರ್ಗನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. &

ಶಬ್ದ ಗಳು ರಾಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಬ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದು ಆಗಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರುಯೋಗಿಸುತ್ತಿ ಜರು. ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯರ ಹೈಶ್ಹಾನಹಾರಕರಾಗ ಜೀಕೆ! ಹೊರತು ವಿಶ್ತಾಪಹಾರಳರಾಗಬಾರಡು ಎಂದೂ. ಫಡೇ ನಡೀ ಅವರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದುಡು ಲೇಖಳರ ಸಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಮೂಳಗುತ್ತಿದೆ.

XIX

ಕೆಲಪು ತಿಂಗಳುಗಳಾಡಿ ಬಳಿಕ ಅನರು ವತ್ತಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಬದ್ದೇಶ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀನಿನಾಸರಾಯರಿಗೆ ದಾಸದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇೇೆಲಬುಜೇ ಆಗಿದ್ದಿತು. 'ಪೆಗಿಂಜ ಮಂಜಿ ಹರಿಡಾಸನೀಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿನ್ದುಜೇ ಇರಣ, ಆಗ ಅನರು ಮಕ್ತೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿನಾಸರಾಯರಿಗೆ ಸ್ವಷ್ಟ 'ಇಚನೆಯೂಗಿದ್ದು ಅವರು ಅಕಿಂತ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ರಾಗಿದ್ದರು. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಮ ಕುಲಸ್ಸೈನ ಇಷ್ಟದ ನೇಂಕಟೇಶನ ನಾಮಸೂಚಕವಾದ ಹೆಸರೀ ಅಂಕೆತವಾಗ (ಕು ಎಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೂ, ಹೊರಗೆ ಅದನ್ನು ಬಾಯಬಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ ಬ್ಲ, ಅವರ ಸ್ವಭಾವವೇ ಆಂತಹುದಾಗಿದ್ದಿತು. ಪರಮಪ್ರಿಯರು ಅನರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹಿನ್ನೆ ಅರಿಕಿಕುವಕೋ ಎಂಬಂತೆ "ಉರಗೂದ್ರಿವಾಸವಿಕಲ ಎ೦ಬ? ಸೊಗಸಾದ '0ಕಿತನಾಮನನ್ನು ಉನನೇಶಿಸಿ, ಹರಿಣಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯರನ್ನು ನಿಯೋಗಿ ಜರು

ಅಂತೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಜ ಮ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು ಅಧಿಕ ಶನಾಗಿ ಹರಿಬಾಸ (೪ಿಗೆಯೆೊಳಿಗೆ ಸೇರಿಡರು; ಪರಮಸ್ರಿಯರ ಪ್ರಿಯಶಿಷ್ಯರಾಜರು,... ರಾಯನಿಗೆ ೦ಕಿಶಪ್ರ ದಾನ ಪಾಡುವ ಅಂಕಿಕ ನಗ ಹೀಗೆ ಕಚಿತನಾಯಿತು.

ಉರ ಗಾಡಿವಾಸವಿಕಲ ನೀಥಿವರ ಸರನಮಾಜರದಿ ಕಾಪಾಡೊ ಹರಿಯೆ "ಜೆ

ಗುರುಕರುಣವನೆ ನಡೆದು ಹರಿ ಪಾಯು ಗುರುಗಳ ಸೇನೆಯನೆ ಇತ್ತು ಕಾಪಾಡೊ ಹೆರಿಯ ಅ.೫,

ಗುರುಕರುಣನನು ಹಡೆಯಜೆಿ ಸುರನರಾದ್ಯರಿಗೆ

ಹರಿಕರುಣ ಹೊರೆಯಜೆಂಖುಡು ಸಿದ್ದ

ನಿರುತ ಜೃಢ ಮನವ ಫೀನಿತ್ತು ಕಾಪಾಡೊ ಹರಿಯೆ

ಜಟ ನಿನ್ನ ಜಾಸರ ಬಾಸ್ಯವನೆ ಇತ್ತು ಸತತ ಉಟಾಜೊ ಹರಿಯೆ ಹರಮ ಭಂಗನಶಕ ಸಂಗನನು ಇತ್ತು

ಪರಮಕೃಪೆಯಿಂದ ರೆಕ್ಷಿಸೊ ಹರಿಯೆ

ಪನಂಚರೂಪಾತ್ಮಕನೆ ಸಂಚಭೇಜವನರುಹಿ ಸಂಚೆಕಾಗಾನಿಗಳ ಹರಿಸಿ ಮಿಂಚಿಕೆಂದಿ ಪೊಳೆಯೊ ಹರಿಯೆ ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಬಿಂಬಐಕ್ಕ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ

ಹಠಿಟಾಯುವುತದಲ್ಲಿ ನಿರುತ ಕಾಪಾಡೊ ಹರಿಯೆ ನರಮಥಾಗನಶರನು ಹಿಂಜಿ ರಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಶೀಥಿನನ

Av

ರುತ ಉುನೂಡೊ ಹರಿಯೆ

ಕರಮಭಾಗವತ ಕಂಡೆ ಮುಚ್ಚುನೋ ಹನ ಏಕಲ ಇನ್ಪಿ ನಕಲಿ ಒಂಜಂಶದಲಿ ಇದ್ದೂ ಹೈಡಯತಾಂಬರದಿ ನಿನ್ನ ಬಿಂ ಬರೊನವ ತೋರಿ ಕಾಪೂಡೆಎ ಹರಿಯೆ

ಅಂಕಿತನಡೆ ತುಲಟ ಅರ್ಭಗರ್ಭಿತನೂ, ಅಂಕೆಕಬ!ಕ್ಷೆ ನಡೆದನಕೆ ಯೋಗ ತೆಯ ಸೂಚಕವೂ ಆಗಿಜಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುಣನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ರಾಯರ ಸಾಧ ಎಷ್ಟು ಬೆೊಡ್ಡಬು ಎಂಬುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಸಂಚಿಕಾಗಾಮಿಗಳ ಹರಿ. ಮಿಂಚಿನಂಜಡಿ ಸೊಳೆಯೊ-ಥಿನ್ಸ ಬಿಂಟಗೂನವ ಕೋರಿ ಕಾಷಾಡೊ ಹರಿಯೆ ಎಂಡೆ ಅಸರೋ(ಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಿತ್ತು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂದು ಜ್ಞಾನೆಟ್ರೆ ರೂಪಿ ಏಕಲನಲ್ಲಿ ಗುರ ಗಳು ಶಿಷ್ಯನ ಶ್ರೀಯಃಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪರಾಡಿರಿಪುಚ್ತು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ. ಭನಿಷ್ಯಸೂಚ। ಆಗಿಟಿ,

ಇದಾವ ತರುವಾಯ ರಾಯರ ಗುರುಡ್ತ ಆಂಕಿತಟಿಂಡೆ ಆನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಜು, ಅವರು ರಚಿಸಿಜ ತನ್ನು ಗುರುಗಳ ಮಹಿಮಾಯ್ಯೋತಳನಾದ ಸ್ತು ರೂಪದಿ ಓಂದು ಸಜ ಹೀಗಿದೆ,

ಪಾಲಿಸೊ ಬಾಸಲಯ ।ಟಓರಯುಿನೆ ಫೀ | ಸಾಲಿಸೊ |

ಬಂಡೆ ಚಯೆಾಾಆಬುಣಿ ಎ0 | ಹನೆಣ | ಕಂಡಯ ಕೊರತಿಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ 1 ಬಿಜಕೆ

ಬಂಡೆ ಸಂಶಯಗಳನ್ನ ಹರಿಸಿ ಇಂದು ಕೋರಿಕೆ ನಂಚನನ್ನ

ಕಂಜಿ ಮುದ್ದುಖಜೋಹನ್ನ ದಿಕೆಲನ್ಲೆ ಜೈ ಜಯಾರವಿಂದಧಿ ಹೊಡುವ

ಸುಂದರ ಗುರುಪೆ ಪೀ

ಪರಮಕರುಣದಿ ಇಂಡಜಿಹ್ನಾ ಪೊರದ ಶ್ರೀ ನೇಂಕಟಟೇ ಶಾಧಿನ್ನ

ಉರೆಗಾದ್ರಿನಾಸ ವಿಶಲಾಖ್ಯನ್ನ | ತೋರಿ। ಕೊಟ್ಟೆ ಕೀನಂಕಿತವನ್ನ

ಗುರು ನಿನ್ನ ಕರುಣಕ್ಕೆಣಿಯುಂಟಿ ಭಕಿಯೊಳು

ಉರಗಾದ್ರಿವಾಸ ವಿಶಲನ್ನ ನಿಜದಾಸ

ಗುರುಸ್ಮುತಿಯ ಪಜೆದಲ್ಲಿ ಹಿಂಜಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೃಷ್ಟ ಸೂಚಿತ ಅಂಕಿತ ಬೇಂಕಟೀಕ

ಮತ್ತು ಈಗ ಗುರುಡತ್ತೆ ನಾದ ಅಂಕಿತ ಉರಗಣಗ್ರಿ ವಾಸ ವಿಕಲ ಎರಡೂ ಇರುವುಡಳು ಕಠಣಬಹೆ:ಜು,

ಎರಡೂ ಅಂಕಿತಗಳಿಂಗೆ ಅವರು ಕಟಿಸಿಜೆ ಳೃತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನೇಕ ಭೊರು ಗಳಷ್ಟಾಗಿದ್ದುವು. ಅಡಕೆ ಈಗ ನನುಗೆ ಜೊಕೆತಿಕುವುನು ತಲ್ಬಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಕಿಗಳು ಮಾತ್ರ, ಅಜಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೀಗೆ.

೫೫1

ಸಂಸಾರ ಸಮೇತರಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅನರು ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಷಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದ ಪ್‌ ಕವೂ ಇದ್ದಿತು ಒಂಡು ಚೀಲದಲ್ಲಿ. ಆದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯ ಕೈಯಲ್ಲದ್ದಿತು. ಪುಸ್ತಕಣ ಚೀಲನನ್ನು ಸೂಗರಹಲ್ಲೀ ಬಿಟ್ಟು , ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಅಡು ಕಳೆದು ಹೋಡ ಮೇಟಿ ಮಕ್ತೆ "ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನರ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಸ್ಕರು ಭಾಯಿಪಾಶವರಾಡಿಜ 'ರೆಡುಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಕೆಪಿಂಡಿರುವನ್ನು ನಾತ್ರ ಈಗ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ, ಅಂತಹ ಒಂಚು ಪುಸ್ತತಣ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರ ಕಟಿಮಾಡುತ ಫಿ ಕುಪುಡು.

ರಾಯರಿಗೆ ಕುಲಜೈನ ನೇಂಕಟೇಶನಲ್ಲಿ ನರಮಭಕ್ತಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀನಿನಾಸ ಸ್ತ್ಕೋತ್ರಪರವಾದ ೈಕಿಗಳೇ ನರಸು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿನಿ. ಭನಿಷ್ಯೋತ್ಸರ ಪುರಾಣಾಂಶ ರ್ಗಕ ತ್ರೀನಿನಾಸಕಲ್ಯಾಣ ಕೃತಿ, ಇನ್ಫೆಂದಿಗೋ ಭಿನ್ನ ಪರುಶಸೈ ನೇಂಕಟೂಚಲ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ -ನಿರಾಡೂ ಸಿಸನರ್ಣನೆ-ಜಗದಾದಿನಂಡ್ಯನಿಗೆ ಶರಣು ಪ್ರ ಅನರ ಅನರ್ಫ್ಯ ಕೃತಿ ಅವುಗಳನ್ನ ವಿರಾಡ್ರೂಸನರ್ಣನೆಯ ಸೊಗಸು Sa ಮಿಂದು ಮಡಿಯುಟ , ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಸುದ್ದ ಸಾಕ್ಟಿಕ ಭಕ್ತಿ ಯಿಂದ ತಿರುಮಲೆಯನ್ನು ಸೇರಲು ಮಿಟ್ಟಿ ಲುಗಳನ್ನು ಏರಲು ಪಇ ರರಭಮಾಜಿಕಾನ ನಿರರ್ಗಳಖಾಗಿ ತ್ರೋತೋಪಾಹಿಕಿಯಾಗಿ ಶೀನಿವಾಸಡೇವರ ಶೇಷ ಕಾರುಣ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಶೀನಿವಾಸನಮೂರ್ತಿ ದರ್ಶನದ ವಿನರ.-- ನುಬನೊಗಳ ಆಗೆ ಚೆಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕೃರಿ ಬಹುರಮೃವಾಗಿದೆ, ಪುನೇಯಭರಿತ ನಾಗಿದೆ.ಅಡ್ಟು ತಪೆಫಿಳುತ್ತ ಜೆ. ಐನಕ್ಕೆ ಹು ನುಡಿಗಳ ದರ್ಫಕೃ ಫಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತತ್ತ್ವಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕ್ರ ಕರರ ಅಪಾರ ಜ್ಞ್ಯಾನ ಭಕ್ತಿ ಕ್ಯೋತಕವೂ ಆಗಿದೆ.

ಕಾಯರ ಕೃತಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಪೂರ್ನ ಆಧ್ಯಾಕ್ಮ ಪ್ರನೇಯ ಸುಂಜ ಭೂಗಿಸೆ, ಸ್ಪಷ್ಟಿ-ಲಯ ಸ್ರಳರಣಗಳು, ಪಂಚೀಕರಣದ ನವರ, ಪೈಹಯಾಬ ಚಕ್ರ ಹಲಿ ಭಗನನಪ್ರೂಪಗಿಳು ಪ್ರಣನ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ, ಸಂಚರೂನ "ಚಿಂತನ “ಸಂಚ ಕೋಶಗಳ ವಿವಟಣಿ ಜೂ ಭತನಾಮಗಳು-ಪಂಚಮುಜ್ಛಿ ಗಳಲ್ಲಿನ ಭಗನಡ್ರೂಪಗಳು, ಫೇಕಮಾದಿ ಚಕುರ್ನಿಂಶಕಿ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಚಿಂತನೆ ಉಪಾಸನೆಕ್ರನು, ದಶಾವತಾರ ಸ್ನುಕಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಸಸ್ತೊ ಶ್ರ, ಶ್ರೀನುಚ್ಛಾಗವತ ನುಹಿಪೆ, ಮಾಯುಡೇವರ ಅಪೂರ್ನ ಲೀಣಿಗಳ ವಿನಕಣಿ ಪೊಡಲಾಡುವು ತುಂಬ ಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಕನಾಗಿನೆ. ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಮಯ ತತ್ತ ಗಳನ್ನು ಇವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ರಾಯರ ಸಧನ ತುಂಬ ಸಂಕೋಚ ಪ್ರನ್ಮಕ್ತಿಯದು; ಅಸ್ಟ್ರೇಸರಳ ಅವರ ಬಾಳು, ಯಾನ ನಿಧಸಇಡ ಅಕರ್ಷಣೆ-ಅಶಂಬುಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಡೆಯಿಲ್ಲ. ತನ್ನು ಪಾಡಿಗೆ ೫೨ವು, ಕೀರ್ಷಿಯ ಬಯಕೆ ಸುತರಾಂ ಇಗಲಿಲ್ಲ, ಆಣಳೆ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ

೩.೬11

ಸೌಜನ್ಯದಿಂಜ, ನಗುನೊಗದಿಂದ ಒಂಗೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು ತುಂಬ ಜೇಕಾನನಕೊಂದಿಗೆ-ವಿಶ್ವಾಸನಿದ್ದನಕೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾಸಃ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ಯಾದಿ, ಅದೂ ಮಿಕಿಯುಳ್ಳದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು, ಅವರಾಗಿಯೇ ಯಾರಿಗು ಏನೂ ಬೇಳುಪ ವಿನ್ಗಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಕಜು ಬಹು ಗುಪ್ತ ಪಾನ ಸಾಧನ ನಿಂಬುಡಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ನಿರ,

ಆಡಂಬರಡೆ ಸುಳಿವು ಕಂಡಂ ರಾಜಸ ಎಂಡು ಬಿಡುತ್ತಿ ದ್ದರು, ಅವರಿ! ಆಪ ಪ್ರರಾಗಿದ್ದಸರೊಬ್ಬ ರು (ಶಿಷ್ಯರ!) ಆಚರಿಸುತ್ತಿಥ ಪ್ರಿಕಂಡರದಾಸೆರ ಅಂಧ ಯನ್ನು ರಾಜಸ ಹೇಳಿದ್ದು ಲೇಖಕನಿಗೆ ನೆರವಿಗೆ.

ಅಷರಾಗಿ ಎಲ್ಬಯೂ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಏಸಕಲ್ಳ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಜರ ಕ್ಲೈಜಸರೂನಿ ಹರಿ ಅವರನ್ನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಚನೂಲಗ ಪರಿಚಯ ಪರಾಡಿಸುತ್ತಿ ದ್ದ. ಜುಂಟು, ಅನೇಕ ವಿಚಿತ್ರ. ಸನ್ಸಿನೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚರಿಪ್ರೇರಣಿಯಿಂಜ ಅಟರು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಂಕಿತಗಳನ್ನು ಖಬ್ರೆ ಟ್ರಥಾನ "ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ಹುಡುಂಟು,

ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಏನೂ ಶಿಟ್ಲಡೆ ಇಚ್ಚರೂ ಒನ್ಮೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತರು, ಗಘ್ಯಸೂರಿಫಿಂಬ ಡಂನಕಿಗಳು ಇಂಬು ಸಂಜ ಉರಬಯಟು? ಎಂಡು! ಅಚರಂಕೆ ಅವರು ಬಂಟರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚಿರಿಂತಾಯಿತ್ನು ಇವರಿಗೆ ನಾಕಕೆಯ ದಿನೆ ಅಂಕಿತ ಪ್ರಣಾಸವೂಯಿತು. ಹೀಗೆ ಅನರಿಂಚ ಅಂಕಿತ ಸ್ವೀಕಾರ ಸೂಡಿನರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ನೂರಐನತ್ತು.

ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಳುಗಂಟಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನರು ತನ್ನು ಆಸ್ಮೀ(ಕ ಡೇವಘಾ

ರ್ಚ ಕಾಡಿಗೆ ಸನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಭಗವನ್ಲಿ (ಕೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕೆಲವನ್ನು ಸರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮ ಸುಗಿಯುತ್ತಿ ಥ್ಲಿತು. ಇದು. ಅವಕ ಇಡು ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನಂಷೂ ತನ್ನಲಿಲ್ಲ, ನರಸ್ಕಳಳ್ಳೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿಜಾಗಲೂ ದಿನಚರಿ ಹಾಗೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಿತು. ಹ್ಲಡೆಯಾಬ ಚಕ್ರ ಮುಂಡಲನನ್ಸು ನಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಬರಿದು, ಅಚ್ಚುಮಾಡಿಸಿ ಆಪ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂಚಿಡರು'" ಅಹರಖೇಲೆ ತಟ್ಟಿಯ: ಟ್ಟು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಾಏಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು ತಿ, ದ್ಞುಜೊಂಡು ಅವರ ವೈಶಿಷ್ಟ ಕಿ ಕೌಟ್ಟಂಬಿರ ಕ್ಲೇಶಗಳಗೆ ಕಡಿನೆ,ಯೇಸಿರದಿದ್ದರೂ ಎಂದೂ ಅಷಕ್ಸ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮರುಗಿಜನರಲ್ಲ -ಗೆ%ಣಗಿಚೆನರಲ್ಲ-ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ-ಸರಿಚಿತ್ತ್ರ ಎಂದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹರಿಟಾಸರ ಆದರ್ಶ ಲಕ್ಷಣ ಳಕು 'ಅನರಲ್ಲ ಕಾಣಬಹುಹಾಗಿದ್ದಿತು. 4ಸಾಲವನಾಡಲಿಬೇಹ, ಸಾಲವಿಂಜಿನಬೇಡ, ಕಾಳಿಗೆ ಹೇಗೆಂಬ ಚಿಂಕೆ ಜೇಡ? ನಂಬ ಶ್ರೀ ನಿಜಯಜಾಸರ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಅನರು ತಪ್ಪಣೆ ವಾಲಿಸುತ್ತಿ ದ್ದರೂ ಕಮ್ಮ ಕೊಂಬತ್ತ ಮರು ವರ್ಷಗಳ (1871-1964). ಇಡೆಬಾಳನೆ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಯಾಗಳ್ಳೂ ಜೇಹಿ ಎನ್ನಷೈೈ ಸಾಲಮಾಡಿ ಕಪ್ಪಳಾ ರ್ಪಣ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀ ಹರಿಸ್ನರಿಣಿಯಿಂದ ಅದಷ್ಟು ಸ, ಅಭುವತಿಂಭ ರಾಟಕ್ಯೆದಿಂಚ

ಯೆಚ್ಛೆ ಚಾ ಫೀಲಾಭ ಸಂತುಸ್ಲಿ-ಅಸುಸಂಧಾನಗಳಿಂಡ ಹಸನಾದ ಬಾಳನ್ಸು ನಡೆಸಿದ ಧೀರರು ಶೀನಿನಾಸಂಾಯರು.

ಷ್ಟು ಮರಣೋತ್ತರದ ಕಾಲ್ಕಿಕಲೂಪೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆರುಷೊರು ರೂಪಾಯಿ ಗಳನ್ನು ತಲೆದಿಂಬಿಫ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು, ದರ್ಮವತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನ ರುಹಿ - ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಅಡಂಜರಿವಿಲ್ಲಡ ಸರಳವಾಜ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ದ್ರೀತಿಯಾಗುವಂಕೆ `ಸಜೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿ್ಬರು!

ರಾಯರ ದಿನಚರಿಯ ಪುಟಿಗಳಿಂಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಡ ಕೆಲವು ಅಚರಣೆ ಗಳುಂಟು-

ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರೆಡು ಗಂಟೆ ಅಷರೂ ಅನೇಕಣಿಫಗಳು ಅನರು ಹಾಸಿಗೆಯ ಸೋಲೆ ಹಣಗೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರು ಫಿ ಹ್ಹ ರು ಉತಾರಾಜರೂ ಕೇಳಿಡಕೆ ತಿಂದಜು ಅರ್ಥನಚನನಾಡನೇಲೆ ಮಲಗಜೇಶು ನಾವು ನಯಸ್ಸಾಡನಕು-ಪಡುಕರು- ಹಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫೂಜೆನಾಡುನಾಗ ಜೀಹ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನು ಪ್ರಿದ್ದರು. ನನ್ನೆ ಇಡಿಯ "ಳಗೆ ಗಡಿಯಾರ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ರು. ಐದುಗಂಟಿಯಲ್ಲಿ” ಎದ್ದು ಕುಳಿತಿರು ಕಿದ್ಲ ರು, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಟುಟ್ಟಿ » ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿ ಜೀನಾ ಸ್ಮರಣಿ ಮಾಡಿ. ಅಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅನೇಕವೇಳೆ ಅನಂ2ಹುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತು ಸತ್ಯ್ಯವಾಗುವುಡು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಅಂಕಿತಪ್ರದಾನ ಪಡಗಳನ್ನಿ ಹೇಳರುವ ಅಫೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಅಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಯವಾಗಿರುವುಗೂ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

“ದ್ಗಸನಿಲ್ಲಷಯ್ಯ - ಸಾಧನ ಫಿಲ್ಲುವುದಯ್ಯ?; "ಜನ ಜಾಹೋರಯ್ಯ ಸಜ್ಜ ಫೆ ಬಾರರಯ್ಯ?' ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ನಂತಹ ನುಡಿಮುತ್ತು ಗಳು! ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧೀನಪನ್ನಿರುವ ಹಾಗೆ. ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಅವುಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ॥09ನಿಕಬಾರಡು-ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ರು

ಹಿಳ್ಳಂಗೇರಿ, ಉಡುಪಿ, ತಿರುಪತಿ, ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ, ಬೆಂಗಳೊರು, ಮುಸಾ ಸು ನೇನರಾಯಡುರ್ಗ. ಅಬ್ಬೂರು, ಏಸಂತಪುರ, ಫಂಡರಪುಕ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥ ಳಗಳಲ್ಲ ಪುಕಂದರಹಾಸರ ಆರಾಧನ ಮಹೋತ್ಸ ವನನ್ನು ಳೇನಲ ಸಾಫ್ಟಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಡಂಜರವಾಗಿ ಅಂಚಕೆ ಜಾಸವಕ್ಯರಿಗೆ ನ್ರೀತಿಯಾಗುನಂಕೆ ಶುದ್ಧ ವಾಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಕನಿನಾರ ಭಜನೆ ತಪ್ಪಜಿ ನಡಿಸುತ್ತಿ ದ್ದರು. ಯಾಕೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನಕೊಬ್ಬ ಕೆ ಕುಳಿತು ಬಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ರು.

ಎಂಬತ್ತು. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೇಲೆ (ಅವರು ಚೀನಿಸಿದ್ದು 93 ವರ್ಷಗಳು) ಆವಳು ತಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಕಾಪು ಏಳಾಂಕವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಶಾಂತರೀತಿಯಿಂನ ಚಿಂತನೆ

XXIV

ನತಾಡುತ್ತಿ ಡ್ಲಾಗ ಬೆೊನ್ಮುಕ್ಳಳ್ಳು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಫುನೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ಪರಿಚಿತರ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಚು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ-ನಿನಮ್ಮ ಏನೂ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲನೆ 9 ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸನೋಶಿ ಮಾಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಗ ಅವರ ಮಗಳು-ಫೀವೊಬ್ಬರೇ ಇರುವಿರಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾ ಗುಪುಡಿಲ್ಲವೆ? ಜೊತೆಗೆ ಇಕೋಣ ಎಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದೇನೆ. ಎಂಡಕ್ಕೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಕೂಕಿಬ್ಲವಮ್ಮ-ಬೇಳಾದಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೀಹನಲ್ಲೇ ಎಸ್ಟೋ ಸುಂಡಿ ಗೇವಶೆಗಳಿದ್ದಾಕೆ, ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಬ್ಬ ನೇ ಕುಳಿತಿರಲು ನಗೆ ಜೀಚಾರಿಲ್ಲ; ಒಬ್ಬನೇ ಕುಳಿತಿದ್ಗರೆ! ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು,

ಅನರು ವೃತ್ತ ಪಕ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದು ಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡೂನಕೆ ಗಂಟಿಗೆ, ಕಿಳಗ್ನೆ ದೇವರ ಪೂಜೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಜೇನರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಕಲೆಯಮೇಲೆ ಕೈ ಆಡಿಸಿ ಆಶೀರ್ನದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರು, ದೇವತಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ ಕೈ ಸಿಮಗೆ ಜೀವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಳಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು: ದೇವರ ಮನೆ ನ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾ? ಇದ್ದು ರಲ್ಲಿ ಬೊಡ್ಡ ದಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಫೇಕನೇಳೆ ಅಲ್ಲ ಜೀವರ ಮುಂಜಿ 10ಗೋಲಿ 'ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರು, ಒಂಗುನುೂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಜೊಡ್ಡ ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಣೆ ಸಭಾ ಇರುತ್ತಿದ್ದಿತು ದೀಪಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಸಂತ!ವಂಗಿ ಉರಿಯುತ್ತ ಜ್ಸು ವು. 3ವೆಲ್ಸ್ಲ ಯಾಕೊ ಭಕ್ತರು ಶಂಪು ಇಟ್ಟದ್ದು ಅಡನ್ನು ಪ್ರಕ್ಕೇಕನಾಗಿ ಜೇನರ ಸನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿ, ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ನೆಂದಣಂಕೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ 'ಡಿಗೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇರದಿದ್ದರೂ ಜೀವರ ಮನೆಯ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಡಿಗೆಸುಸೆಗೆ ಸೋಗುಕ್ತಿ ರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ, ಇದು ಅಪರ ನಿನ್ಗೆ -ನಿಸ್ಸೃಹೆ,

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಷಹರೆ ನಲ್ಲ; ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಳ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸರಿಚಯನಿದ ವರೇ, ಕೀಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರೋಸ್ಷನಾಗಿ ಗಾದರೂ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು, ಒಂಜೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ತೆಲಟತ್ತು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು (ರ್ಭಕಾಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ನರು--ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದಿ ಪಡೆದವರೂ ಆದ ಇನಕ ಸಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದದ್ದೇ, ಆಡರೂ ಕುಹಕಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇರುವಂತೆ ನ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದರು. ಇವರೊಬ್ಬ ದಾಸರು ಎಂದು ಉಸೇಸ್ಟೆಯಿಂದಿದ್ದ ವರು ಹಲವರು, ನೇಕ ಮಂದಿ ಡೊಡ್ಡ ಡೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯಗನ್ನು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಜಾಸರು ಸನಿಂಜ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಭನಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಖಜೀನನ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದವರೂ ಖು. ಮನೆಗೆ ಬಂಡು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅಡುನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ ಅವು, ನ್ಮೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇನರ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಫರ್ಲಾಂಗಿನನ್ಟೇ ದೂರಡಲ್ಲಿಬ್ಲ ಬರು, ಏನು ಶ್ರೀನಿನಾಸರಾಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ (ಅಡಿಗೆಮಾಡುಪುದಕ್ಳೂ) x ಳ್ಳಿ ಸಾತ್ರೆಗಳನ್ಸೆ ( ಉನಯೋ(ಗಿಸುಶ್ತಾರಂತಲ್ಲ- ಬೌಡಿ? ಎಂಡು ನನ್ನನ್ನೆ ( ಕ(ಳಿದರು, ಸು ನಿಜನಲ್ಲ-ಅನರು ಬಡತನದ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಇರುವರು ಎಂದು ಜಾನು ಉತ್ತರ

ಕೊಟ್ಟಿರೊ ಅವರಿಗೆ ಪತಾಷಿನಲ್ಲಿ ನಂಜಿಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ನೊರಾಕು ಮಂ ಶಿಸ್ಕರಿದ್ಲಾ ರಂತೆ -. ಅಸರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಳಿಸುಖನಿರು - ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ _ ಇರುಶ್ತಾರೆಯೆ? ಎಂದರು. ಶಿಷ್ಯರಕುವುಡು ನಿಜ-ಅಜಕೆ ಅನರೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಃ ಕೊಡುವಕೆಂಬುಡು ಥಿಜನಲ್ಲ ಎಂಡು ನಾನೆ ತಿಳಿನದ್ದೇಸೆ ಎಂಜಿ,

ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಗಳಗಿ ಹೋಗಿಜ್ತಾಗ ಅವರು ಜ್ವರದಿಂಗ ಸರಳು: ನುಲಗಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಳ್ಳಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕಾಫಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅಪ! ಹೇಳಲಾರರು ಹೇಳದಿಕಲಾರರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿ-ನತ್ಲೀ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಜೆ ಮಕ್ತೊಃ ರಿಲ್ಲ.. ಎಂಟನೆಯ ಶಾರೀಖಾಗಿಜ್ದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ! ನಿಶ್ರಾಂಕಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಖಜಾನೆಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಾನ ಬಳಕೆ ಯಿಡ್ಡು ಡರಿಂಡ, ಅವರ ಧರ್ಮಪಕ್ಕಿ ಯವರ ಮೂಲಕ ಇಬ್ರ ಸಿ ಕಿಯತ್ಸ ರಿ ಕೊಂಡೆ, ನೇರನಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಜೆ-“ಸಫ್ಸಿಂದಾದ ಸೇನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿರ ಎಂಡು, ಫಿಮ್ಮಂಶಹವರಿಗೆ ಹೆಗಪ್ಸ ಹೇಳುವಡು ಎಂದು ತುಂಬ ಸಂಕೋಚ ಚಟಿ ಕೊಂಡು, ನಾನು ಬಲಾಶ್ಯಾರಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಎರಡು ಕೆಲಸ, ಒಂದ ಅವರ ನಿನೈತ್ತಿವೇತನ ಶರುಪ್ರದು-ಎರಡು ಸೊಸೈಹಯಿಂಡ ಸಕ್ಸರಿ ಕೊಂಡುಬಳ ಪುದು, ತೆರಿದಿಂಬಿನ ಕಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿ ನಿಶ್ರಾಂತನೇತಲೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಫಿಸೆಭ ನನ್ನ ಕೈಗಿತ್ತಾ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಗೆ ಅಪ್ಯಾಶ್ಟ ಕೈವಾಯಿತ. ನಿಕೆಂದರ ಅಪಃ ವಿಶಪ್ರಿಂಕಿಪೇಫಫ ಮೂನಕ್ತೊ ಜು ಬಿಫೆಗಳಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದುಗೂಪೂಯಿ ಇಪ್ಪಸ್ಲೆಂಟ ಸೈಸೆಗಳುಮಾತ್ರ ಎಂದು ಅದರಲ್ನತ್ತು ಬೇತನಡಿಂಜ ನಿಮ್ಮ ಜೇವನ ಹೇಗೆ ಕಃ ಯುತ್ತಜೆ ಎಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಅನರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿ ಸಿಜಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶಿನ್ಯರಿಗೆ ನೀಷೆ ತಿಳಿಸಿಡಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕನಾಗಬಹೇದು ನಿಂದೂ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಆಗ ಅಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅವರಾಡಿದ ನರಾತು ಸುಸರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಂಪ ಬರೆದಿ1 ಬೇಕೂಡು, “ನಾತು ಗುರುವಾಗಿರುವುಥು ಶಿಷ್ಯರ ವಿಶ್ರಾಪಹೂರಕ್ಕಲ್ಲ, ಸಾಧ ಖಾಣಕಿ ಥಾಮತಿ ಆಸರ ಹೈತ್ತಾಸಹಾಸಕನಾಗ ಬೇಕಾಚುಗಿಕಿ ನನ್ನ ಕತ್ತ ಭೈ? ಎಂಡರು,

ರಾಯರ ಶಿಷ್ಯರನೇಕರು ಉನ್ಸಪ ಗುದ್ದೆಯದ್ದರು, ಅಗಿನ ಮೈಸೂರ: ಸಂಸ ನಡ Chief Engineer ಆಗಿದೆ | ವರೇ ಅನರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತೊ ಬರು ಕಕ್ಕಿ ಎಂಚಿಫಿಯರ್‌ ಆಗಿದ್ದರು, ಅನೇಕರು ಡಂಳ,ರುಗಳಾಗಿದ್ದ ರು. ಅನ! ಗೇಳೂ ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯಪತಾಡಲ, ಭಾರಖಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಡಕೆ ರಾಯರ, ಯಾರನ್ನೂ ಯಾಸುದಳ್ಳೂ ಏನನ್ನೂ ಜೇಳಲಿಲ್ಲ.. ಒಂಡು ಕಾಸೂ ಸಚ ಅನಗಿ?

7 ಸಾಲವಿಕಲಿಲ್ಲ. ಅನು ಹೇಗೆ ಐವರು ಸಂಸಾರರ್ಥಿಹಣೆ ಮಾಜುಕ್ಮಿ ಜೂ ಕೆಂಬುಡ, ಒಗಟಗಿದ್ದಿತು.

೫೫೪1

ಅನರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳು ಸುಭಾಹಿತಗಳಾಗಿದ್ದು ವು. ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲನ್ನು ಗಳಿಗರ ತಿಕುಗಿಸುತ್ತಿ ಸ್ಪರ ಅನು ಬೇಗೆ ಕೆಟ್ಟುಹೊಗುವುದು. ಹಾಗೇ ಜೀಹ ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿದಿದ್ದ ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣ ಸರಿಯಾ ಗಿರಲೂರೆಹು, ಚಿನ್ಸಾ ಗಿ ಅಗಿದು. ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗಿ ಜ(ರ್ಜಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಜೇಳು, ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಚಲನೆಗಾಗಿ ೈಪ್ಪಕೂ ಕೆಲಸ ನತಾಯಬೇಕು, 93 ಕೆಯ ಸೆಯಸಿ ನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಾನೇ! ಒಗೆಯಕೊಳ್ಳುವ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳು ಒಗೆಡಕೊಡಲು ಮುಂಡಾದರೂ ಬೇಡ ಎನ್ನುಕ್ತಿದ್ದರು- ಅನರು “ಕುಳಿತು ಮಲಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿಚ್ಛೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಸಗುಡಿಸಿ ಜೊಳ್ಳಟಿವಾಗಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಗೆ EE ಕು. ಹೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ 'ಅಜಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಡಿ ಥಕ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗಹಲ್ಲಿ 'ಶೀರಿಕಬಕ ಎಂಜೂ ಇದ್ದದ್ದೇ. “ಗಂತೂ ವಿಚಿತ್ರ ನೆಂಡಕೆ ಇನರಿರುವ ಬೀಡಿಯ ಸಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳ್ಪ್ರ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಟ-ಹಿಂದಿಕೆ ಬಣಗಳ Ab ಕೀರ ಬರುತ್ತಜಿ! ಜಿಳಗ್ಗೆ ಅಸ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೇ ನಿಂತು "ಜೋಗಿ ಜ್ಜ ಢೀರನ್ನು ಕಾಡು ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ "ಪೂಜೆಗಾಗಿ 'ೀಕನ್ನು ಹುಡಿದಿಟಿು ಕೊಳ್ಳು ತ್ರಿ ನ್ಡರು, ಎಷ್ಟೋ ಪೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಅಕಾನುಕೂಲಡ ಫೆಸೆಯಿಂಟ ಸೈನೇ॥ ಳ್ಳ್ಳಾಗಿ ಅನ್ಪ-ಹುಗ್ಗಿ ಏಿಫೆನ್ನಾ ರೂ ಅಪರೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಪ್ರ ದ್ದರು, ಇನೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕಂಪಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಪುಡಿ ಪಂಜು ಹೇಳುತ್ತಿ ಥರ,

ಶಿಸ್ತುಪಾಲಸೆಯ ಏಟಾರಜಟ್ಟ ಕಾಯು ಇರಿಕವಗಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂಕಹ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿಬರಲು ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಬೇತಾಗುವುದು ಎಂಬು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು ಎಂತು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತ ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸವಿನ್ಲಜೆ ಅಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾದಿ ಉಲವನ್ನು ಭೃರ್ಥನಾಗಿ ಕಳೆಯಬಾರಡು. ಕಳೆಡ ಕಾಲ ಉನಯನಿಕ್ಕವಾಡ ಶೀತಿಯಲ್ಲಿರೆಬೇಕು ಸಾರ್ಥಕವಂ ಗಿರಬೇಕು, ವ್ಯಥಃ ಕಾಲಕ್ಟನ ಶಸಾಡಕೂಡದೊ ಎಟ್ಟು ತ್ರಿಶ್ನರು ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳ ಗುಲಾ ಮರು ಕಾವಾಗಿಬಾರದು. ಅಪ್ರಗಳ ಮೊಲೆ ಹೆತೋಟ ನೆನುಗಿಕಬೇಕು ಎನ್ನು ತ್ತಿದ್ದರು,

ಕಾಡು ಹರಟ ಅನರಿಗಾಗಡು. ಭಜ ನಸಾಡುಪುದು ಕೂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಯಲ್ಲಿ ನತಾತ್ರ ಮೂಡಿ ಮುಗಿಸುವನರು ಇನರು. ಅವರಷ್ಟೇ ನಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ಕೊಬ್ಬ ಕ್ಕು ಜೊಡ್ಡೆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಫಿನೈತೆ, ಕಾಪಷರು ನೆವ wad ಸೆಕೆಗೆ ಸಂಜೆ ಬಂದ ಮಾಸನಾಡುಕೆ, ಹೊತ್ತು ಕಳೆ ಖುತ್ತಿದ್ದರು, ಉನಯುಕ್ಷ ಮಾಡ ಮಾಶು ಕಡಿಸು, ಆಭ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಗಕೂ ಸಶಿ. ಇಟು ಇವರಿಗೆ ಸೇರದು, ಆಜಕೂ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅನರ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಸ್ನೇಹನಥು, ಸಖಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಚರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೋ "ಚ್ಚ ರಿಕ ನೀಡುತ್ತ ಜೈರು. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಕುಳಿಕುಬ್ದರ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕ ಹೊಸ. h eer" ಷಾಗುಪುವಟ್ಟ ಹೊಂಪಕೆಯಾಗಿತ್ತೆ. "ಅಲ್ಲಜ ಜೆ ಯಲ್ಲ onion ಇಟ್ಟೂ

xxvii ಹೆಚ್ಚು ಳಚ್ಚ,ನಾಗುತ್ತಡೆ-ನಿಂಚೆಲ್ಲಾ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ, ಅವರು ಆಡನ್ನು ಗ್ರಹಿಸು ತರಲಿಲ್ಲ. ಟೊತೆಗೆ ನಿರ್ಜಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವರು... ಜೊತ್ತಾ ಯಿಶು ಇನ್ನು ನಾಸ ಚಿಯೆಮಾಡಿಸುತ್ತೀರೂ ? ಹಾಳೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನಾಗಿಯೇ ಹೇಳುಚರು, ಅಡೆಕ್ಟೂ ಅವರು ಒಮ್ಮೊನ್ಮೊ ಬಗ್ಗು ತೀರಲಿಲ್ಲ. ಆಗೆ ಇನ ಎಷು

ಹೆಟಕೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು! ಆಗೆ ಅಫಿನಾರ್ಯವಾ ಾಗಿ ಅಎಕು ಎಷ್ಟು ಮನೆಗೆ ಜೋಲ ಬೇಳಂಗುತ್ತಿ ತು I

ತನ್ಮು ಶುದ್ಧ ವಾಜ ಅಚರಣೆ ನಿಷ್ಕಪಟ ನಚೆತಗಳಿಂಡ ಅಸ್ತವರ್ಗಡಿಂದಲೂ ಶಿಷ್ಯರಿಂಷಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಹೊಂದಿದ ನರು. ಶ್ರೀನಿನಾಸಂಾಯರು, ಅನೇಕರು ಅನಕನ್ನು ನಿನಿಧರೀಕಿಯ್ಲ ಕಂಡು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞ್ಯಾನಭಕ್ತಿ ವಿರಕ್ತಿ ಯುಕ್ತರೂ, 'ಧ್ಯಾಕನಿಧಿಧ್ಯಾಸಾದಿಶೀಲರೂ, ಬುಢರಿಂಣಿ ಪಂಡ್ಯಕೂ, "' ಫ್ರಾಣ ಮುಖಾಸಕ ಕ್ರಕೂ ಆಗಮುಗಳ ಇದ್ಲಿ ಯನ್ನು ಸ್ವಾನುಭನದಿಂಡ ಪಡೆಚವರೂ ಸರಸಸಡ್ಲುಣ ಶೀಲಕೂ, ಡಾಸಥರ್ನೋದ್ದೀಪಳರೂ, ದಾಸಕೂಟರತ್ಪ ರೂ ಹಾಸ ಹೃಜ್ಞೇಶ ಶಕ ಮಾತರಿಶ್ಚ ಜೆಡುಶ್ರಯಭ್ಛ ಗರ ಪರಮ ಆಳ ಕೂ, ಚಿತ್ರ ಗಾನ ಕಲಾವಿಷರೊ, ನರಿ ರೂ, ಅತಿಗೆನೇಷ್ಯನಾಧನೆಶೀಲರೆಟ, ಟೀಕಾಕ್ಕ ಫೆ ಥು ಕೃಪಾಪಾತ್ರರು, ಪರಮ ಸಾತ್ಟಿಕ ಮನೋವೃತ್ತಿಯವರೂ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಪ್ರ ನೃತ್ತಿಜೂರರೂ ಮಂಡಮಿಗಳನಾ ಜರೂ ಮುಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆಸಾಡರಿಸುವವರೂ, ಜಂಜಾನೂಮ್ಮ ಪಾನೆ ಸಂತ್ಚಪ್ತ ರೂ ಸರ್ಪಶಯನಸ್ತ್ನು ಸರ್ನಕ್ರಚಳಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವ ನರ ಆದರ್ಶ ಹೆರಿದಾಸಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಷಾ ನಸಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡ ಪೂರ್ಣುಯುಸ್ಸನ್ನು ಸತ್ಯರ್ಮಾಚರಣೆಯಿಂಡ ಸಾರ್ಥಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ಪಿಂಬುಪು ಕೆಲವು ಅಥಿಪ್ರಾ ಯಗಳು ಮಾತ್ರ,

ಉರೆಗಾದ್ರಿಪಂಸ ದಾಸರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ವಿಶಿನ್ನ ಸನ್ಸಿಪೇಕಗಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಟಣಡಿಂಟ ಕಚೆಶಐಾಡುವು ಎಂಡು 4ಿಳಿಸುಬಂದಿದೆ,

ಚಿಪ್ಸಹುರ್ಗದ ಹಳ ಊರೊಳಗೆ ಪ್ರೂಟನೇ ನರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ಜ್ಞ ಕಾಲ ಟೆ ಶಷ್ಯರಾಟ ಶಿ ಪಿಚ್‌. ಭೀಮರಾಯರಿಗೆ ನುಳಖೇಡನಲ್ಲಿ ಫಿಃ ಬ೫೬ರಾಯರ ಸಣ್ಣ ವೃಂದಾ ಸರ ಜೂರೆಶು, ಅಡೆಟ್ನು ಅವರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಉಶ್ಪ್ಸಖಗಳಿಂದ 1ರುಗಳಲ್ಲಗೆ ತಿಗೆಬುಕೊಂಡು ಬಂಡು ತೋರಿಷಾಗ, ಸ್ವಷ್ಟ ಸೂಚನಂಯ ಪ್ರಕಾರ "್ರಯತೀರ್ಥ ಸುಧಿ ನಯಕ ? ಎಂಬ ಪದ ರಚನೆಯಾಯಿತು *

ಏಸು ನಿನ್ನಯ ಗುಣ ರಾಶಿ ಎಂಕಿಯುಟಯ್ಯ ಅಸೆ ಸಲಿಸಲು ಡುಕಿಗೆ ಲೈಸುಿಗಿ ಥೀ ಬಂಡೆ ನೆಶುಪ್ರಾ ಯತಂಜಿನ್ಸ ಉಟ್ಣಿ ರಿಸ ಲೋಸು ಗಣ ಬಿಸಜಳನ ಪಾಟ ಜಂ ನಿಕ

AAV

ಜಯಗುರುನೆ ತ್ರೀ ವಿಜಯವಸರಲ್ಲಿನ್ನ ಸುನಿ ಜಯವು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ನಿನ್ನೆ ಕರುಣನೆಂಕೋ ಸ್ಮಜಿಸಿ ತೋರಿಗ ಸ್ನಪ್ನ ನಿಜವು ಆಗಲಿ ಎಂದು ಬಿಜ ಯಪಗಾಷಿಡಿ ಫಿನ್ನೆ ಸಿಜಜಾಇಸರೊಡನೆ

ಎಂಜು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ,

ಪುಕಂಜರಪೂಸಕ ಪುಣ್ಯದಿಸಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಶಿಶ್ಯಕೊಂಡಿಗೆ ಉಡುಪಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾ ಮಾಸುಜೇವ ಕೀರ್ಥದಲ್ಲಿ-ಹೆಂಗಸಳು ಯಾರೂ ಸಾ ) ಮಾಡಲು ಹೋಗೆ ಬೇಡಿರಿ ಎಂಗು ಸೂಚನೆಯಿತ್ತು, ತಾವು ಸ್ನಾನಮಾಡಿ ಮೀಲುಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡೇವಕಾ ಚನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಕುಳಿತರು, ಜೊತೆಗೆ ಟಂಡವರೆ್ಲ ಒಬ್ಬ ನುಹಿಳೆ ಗುರುಗಳ ಪತಾಕಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಕೊಡಣೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಕಾಲುಜಾರಿ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಹೋದರು, ಆಡನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಗಂಡಸಕೊಬ್ಬರು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ನರ್ಸು ಹೊರಕ್ಕೆ ಳೆದ ಹಾಕಿದರು. ಜೀವರ ದಯದಿಂಬ ನುಹಿಳೆ ಬಯಕಿಕೊಂಡಳು, "ಗುರುಗಳು ಅನನ್ಛುತ್ಯು ಸರಿಹಾರಬಾಯಿತು. ಗಂಜಾಂ ತರನನ್ನು ನರಾಭನಮಾಡಿಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಜು ಹೇಳಿ, ಸಸ್ನ್ನ ನೇಶ. ಘಟನೆಯ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಪಿಃ ಓ, ಆರ", ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಎಂಟುಪ ಮಹಿಳೆಯ ಬಂಧಿ ವಿಗೆ ಜಂಯಾಪ8ನಿಕಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಪ್ರಾನ ವಣಡಿಸರು;

ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಷ್ನಹಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ದ ಮುತ್ತ ಥೆ -ಆಷರೆ ಬಹು ಸ್ಫುರಜ್ರೂನಿ ಕಾಣಿಸಿ ಳೂಂಡು “ಕನ್ನು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಡಿ ಹೇಳಿ” ಎಂಚರು. ಅಡರೆ ರಾಯರು ನೀನೇ ಇಷ್ಟು ಭೃಪ್ಲ ರು. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ್ಮ ಯಜನತಾನರು ವಿಂದರೆ ಥಿಮಗಿಂತ ಜೊಣ್ಣ ನರುೂಅಂಚಹ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾನೇನು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ-ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯಕೆಯೆ ? ಎಂದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ-ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದನಕೇ ಮರೆಯಾದರು, ಸಾಕಣೆ ಸುವಿ ಬಿಳಿಗ್ಗೆ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿರೂಸನೂಡ ಪಜ ಒಂದು ಫಾಫಾಗಿಯೇ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಏಿಶೇಷದಿಂದ ಚೆನ್ಮಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು!

ಸಸ ನೆ ಇನೆ ೈಷ್ಟೃಮ್ಮು, ಭಾರ್ಗವಿ ಎಂದು ಪ್ರೂರಂಭವಾಗುನ ಕ್ಸ ತಿ ಬಹು ಫಿರಸ್ಕಖಾಗಿ ಕಷ್ಯುವಾಗಿಜೆ.

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಟೂಢೂರಿಯಾಡೊಬ್ನ ನಿಭೂತಿಥರಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಶ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸ್ವನ್ನ ಹಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನತಾಂಗಲ, ನನ್ನಿ ಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದು ಸನಿಯತಾಗಿ ಸರಿವಾಡಜೇಕು ಎಂಬು 'ಹೇಳಿಜಂಕೆ ಆಯಿತು, ಇದು ಏನೊ! ಅಶುಭ ಸೂಚಫೆ ಎಂಡು ರಾಯರಿಗೆ ಎನ್ನಿಸಿ ಸಕ್ಕದ ಮನೆಯನರನ್ನು ಕಳೆಸಿಕೊಂಡು

೩೫1%

ಹೇಳಿಜರು, ಇನಕ್ಷೇನೋ ಗಂಡಾಂತರವಿಜಿ, ನೀಘ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಸಹಾಯ ಬೇಳಳಗಬಹೊನು ಎಂದರು. ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾಹನರಾಟ್ಟರಿಂಡ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೊಗದೆ ಏನಾಗುವುಜೋ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ . ನಿರೀಕ್ಷ ಯಲ್ಲೇ ಇರುವನರಾಡರು, ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಏನೂ ವಿಶೇಷ ಜರುಗಲಿಲ್ಲ. ಅನಂತರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ರಾಯರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ತುಂಗಮ್ಮಸವರು ಬಾಗಿಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ತಲೆ ಜೋರಾಗಿ ತಗುಲಿದ ಪರಿಣಾಮನಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಜ್ಞಾನ ತನ್ನಿ ಮೂರ್ಛೆಹೋದರು! ಜೀವರ ಮುಂಜಿ ತಂದು ಮಲಗಿಸಿ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಫ್ರೋಕ್ಷಸಿ ಜೇವರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಬಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು, ರಕ್ತ ಭಾರ 2ರ ವಾಗಿ ಹರಿದಿಕ್ಲು, ಆಗ ಮೂಡಿಬಂದ ಪದಗಳು ಭಯಕೃ ತ್‌ ಭಯನಂಶನೆ” ಮತ್ತು “ಕಂಟಕನ ಹರಿಸೊ ಪ್ರೀಕಂಶಮೂರುತಿಯೆ” ಎಂಬ ಎರಡೂ ತುಂಬ ಸತ್ಪರಸ್ಯ ವಾಗಿದೆ,

ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತನಿಲ್ಲ ಅೀಹಕೆಃ ತಿಯಲ್ಟ ಎಸ್ಸೆ ನೋಡುವರೆೇ ಡುಸ್ಮಿಕಿಯ ಬಡ ಬನೆ ಕೈಯ ಬಿಡುವಕೇ- ಕೇ

ಎಂಜು ಅಳಲನ್ನು ತೋರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಯರ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರೆನಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಹೊಳೇನರಸೀಪುಕದ ಶಾಮಂಾಯರಿ ಗೊಮ್ಮೆ ವಿಷಮ ಶೀತಜ್ವರ ಬಂದು ಅವರು ತುಂಬ ಬಕಲಿಹೋದಾಗ್ಯ ಅನಮ ತ್ಯು ಪರಿಹಾರಕಣಾದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡುವ “ನಾರ ಸಿಂಹ ಪ್ರೀಕಾರಸಿಂಹ” (ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ 52) ಎಂಬ ಪಡನನ್ನು ರಚನೆಮಾಡ್ಕಿ ರೋಗಿಯ ಕಲೆದಶೆಯಲ್ಟಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಜ್ವರ ಇಳಿದು ಅವರಿಗೆ ಗುಣ ವಾಯಿತು

ಜಾಕುಗಳಣಿಸಿ ದುರಿಳೌಘ" ಹರಿಸಿ ಕಾಯೊ ನರಸಿಂಹ ನರಹರಿ ಟ್ವರಹರಿ ಘೋರವ್ಯಾಧಿಯ

ಹಂಹಾರಗೈಸಿ ಪರಹಾಲಿಸಬೇಕಯ್ಯ

ಸಂಕಟ ಹರಿಸೊ ಭನಕಂಟಕದಡಿಂದ ಪ್ರೀ ಸೇಂಕಟೀಶಾತ್ಮಳ ಭೀಕರರೊಪ

ಶಂಕರಾಂತರ್ಗತೆ ಸಂಕರುಷಣವಮೂರ್ತೇ

ಮಂಕುಹರಿಸಿ ಪದ ಪಂಕಜ ತೋರಯ್ಯ

ಎಂದು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಭಿಃ ಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರರಟಾಭೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯನ ಆಪತ್ತನ್ನು ಪರಿಹಾರಮಾಡಿಜಾ ಕೆ

XXX

ಬಡ ಗಾಸಜೆಂಪತಿಗಳನ್ನು ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಇಹ್ಯಾಫಿಸಿ (ಜಂಚಕಿ ಪೂ ಮಾಡುತ್ತೈ(ವೆಂಗು ಳಿ) ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೊಬ್ಬಕ ಚುಮ್ದು ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿಗಳು1 ಉಡ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾಯರಿಗೆ ಉಾಸರಾಜಿ ಸಕ್ತಿ ಸುಂಗಮ್ಮತನರಿಗೆ ಎರಡು ದನ ಗಳಸ್ಟು ದೀರ್ಫೆಕಾಲ ಬಂಯಿ ಹುಣು ನಬಂತಾದ ನ್ಯಾಢಿಗಳು ಅಡರಿ ತುಂಬ ಕಃ ಪಟ್ಟರು. ಕುಲಗೈನ ತಿನ್ಸುಪ್ಪಫಿಗೆ ಜಾಯಿಸೀಗದ ಹಳೆ ಹೊತ್ತುಳೊಂಚ! ತುಂ/ಮ್ಮನವರು, ಯರಿಗೆ ಕಂಮಾಶೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಗುಣನಾಯಿತ ಬಾರಿ ಹುಣ್ಣೂ ಗುಣನಾಜ ಸೋಲೆ ಹಗೆ" ನಗಲು ಫಿರುಮಲಿಗೆ ಕೆರೆಳಿನರು ಅಂಗೀರಸ ಸಂನತ್ಸ ಕರ್ಲಿ ಗರುಡಗಂಬಡಬಳಿ ತಮ್ಮ ಹರಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಯಾ ಮೇಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿಕುಳೊಂಡಿದ್ದಾಗೆ, ದಿನೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಗ್ಸನಗಂತ ಜೊ! ಸೇವೆಯ ನ್ನು ವತಾಡಿಸಿದ್ದ ಅಪರಿಚಿತ ಭಕ್ತ ಕು ಇಬ ಠಿಬ್ಬ ಕೆನ್ನೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬೆರ್ಶನ' 'ರೆಡುಳೊಂಡು ಹೋಗಿ” ನಿಲ್ಲಾ ಸೇನೆಯನ್ನು ಇವತ ಕೈಯಿಂಜಲ್ಲ ಾಡಿಸಿ ಗರು |

ಘಟನೆಯನ್ನು “ಕಂಡೆಹಾ ಬ್ರ ಬ್ರ ಹ್ಯಾಂಡಗೆೊಡೆಹೆ ಫ್ರೀ ಪೇಂಕಟಿಯೇವೆಕ (ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 44) ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ,

ಶುಂಗಮಹಿನು ಸತ್ಸಂಗನಿತ್ತು ಮುನಹಂತರವರಿ

೪೫900 ಕನದಿ ನುಂಗಳ ಪೂರ್ಣಿನೆ ಭಂಗ ದನಾಸರೆಣ ಭಾರ್ಗವಿಪಳಿ ಫಿಕ್ನುಗ್ರೆ ಹದಿ ಕಗಳೊಡೆ. ಕರೆ ಭಕ್ತ ರಫುಹರಿಸುತೆ ಸನ್ನಗಗಿರಿಯೊಡೇರು ನಿನ್ನಯ ಗುಡಿಯನ್ನು ಬಗೆಬಗೆ ಸ್ತು ತಿಣೆರ ಹಿಂಡನ್ನು ನಾ ಕಂಜಿಕೊ ಜಾಗುಮೂಾಡಲಿ ಜಾಯಿಬೀಗವ ಕೈಕೊಂಡು

ಸಾಗಿ ಕಾಸಾರದಿ ಸಾನೆ ನತಾಡಿಕೊಂಡು

ಬಾಗಿ ನರಾಹೆಜೀಷರ ನಂದಿಸಿ

ಬೇಗದಿ ಹರಳೆ ಕೈಕೊಂಡಿಹ ಚೀನ

ಎಎ ಧಿನ್ನೆಯ

ಸಫ್ಮಹಿನೆಯೆನಾ ಒಮ್ಮನದಿ

ಒನ್ಮೆಯಾಡಕು ಮತನ್ಮನದಡಲಿ ನಿನ್ನಯ ಸನ್ಮಂಗಳರೂಪನ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತು ಇವ್ಮುನನಾಗಿರೆ ಘನ್ನುಕೆ ಎಕ್ಕೆ ನು ಒಳಳಕೊಯ್ದೆ ಕಣ್ಮನಜಿಡುಕಳಿ ನೀಫಿಂಜಿ ನೀನ್ನ ತಂಜೆಸಸ್ಳಸೆನಿಂಜಿ ಪಾಮಃಕಕೆಂಜಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದಿ ಕರುಣಿಸಿ

ಸನ್ಮೆಹಿನೆಯ ಕೋರ್ಟಿ ಜಗದೀಶ

ಉಪಿತಜನಕ ಕಲ್ಪಡ್ರುನು ಫೀಸೆಲೆ೨

ಸಲು ಗಿರೀಶಾ ಶ್ರೀ ಸೇಂಕಟೇಶಾ ಥಿತ್ರ

Xxx

ಕ್ರೈ ಶೆ 1959 ರಲ್ಫಿ ರಾಯೆಕೊಂಡಿಗೆ ಪೇಖಕ ತಿರುಪತಿ ಯಾತ್ರೆ ಬಾಡಿದ! ಶ್ರ ಬಗ್ಗೆಯು ಅಸುಭಿನ ಎರಡಾಸರ್ಕಿ ಇಗುಡು ಸೆಕೆಪಿಗೆ. ಸಣ ಸೇಪೆಮಾಡಿಸಿ! ನಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೊಚ್ಚ ಸೇನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದನಂಗೂ ನುಂಗಿ ಕರೆನು ಕುಳ್ಳಿರಸಿದ್ದ ಅಶೆ ಶ್ರ ರೈವಂಯಿತ್ಲು ಚಿಗರೆ ನಮಾಕನೆಯದಿಕೆ ಸರ್ರನೆ ಜೊಕೆಯನಿ ಜೀವಸ್ಥಾ ನೆಂ ಮುಂಜಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಉಳಿಂಚ್ದ ಫೆನ್ಮು ಬಳಿಗೆ ಪ್ರಿನಾಮುಫಾರಿ ಆಪರಚಿಃ ಪುರುಸನೊಬ್ಚ ಬಂಡು ಸರ್ಶನನು ಕಾವಲಸಿಣಂಡಾ? UN ಕೇಳಿ, ಉತ್ತ ರಕ್ಳೂ ಕಾಯೆ ನನ್ಮಿಬ್ಬ ರಸ್ಪು ಕೈಹಿಡಿದು ಸೀದಾ ಗೇನಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು 8 ಹೋಗ ಜರ್ಶನನತಾಡಿಸಿ ನಾ ನತ್ತೆಯಾದುನು ಅಚ್ಛರಿಯೆನ್ನು ಂಟುಮಾಡಿತು.

ರಾಯರ ಹಿರೇಮುಗಳು ಗರ್ಭಹಿಯಖಗಿದ್ದು ಖಾಯಿಲೆಯ ಬಂಡು ಪ್ರಸ ಕಾಲ ಸನ್ನಿ ಹಿತವಾಜಾಗ, ಪ್ಲೇಗ್‌ ನಿಮಿತ್ತ ಊರ ಹೊರಗೆ ಗುಡಿಸಿಳಿನೆಲ್ಲಿ ವಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ! ಒಂಡು "ನುಲಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೂರವಿತ್ತು ಅಸ್ಸಕ್ರಿ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ರೋಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ತಕೊಂಡು. ಹೋಗುವ ಬಗೆಹೇಗೆ? ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಪುಟ್ಟಾ ಕಾರರು ಗಾಡಿ ಜಾತ್ರ ಇಜೆ- ಎತ್ತು ಇಲ್ಲ? ಎಂಸೆರು. ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಬಂಡಿ ಯನ್ನು ತಂಗು ಗಫಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಯಿಮಗಳು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಪ್ರಿಯಶಿಷ್ಯ ಶಾನುರಾಯರು ಹಿರಿಯ ಅಳಿಯ ಸೆಂಕೋಬರಾಯರು ಎತ್ಲುಗಳಾಗಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಳೆಚಕು, ರಾಯರು ಡೀಪಹಿಡಿದುಳೆಇಂಡು ಹೊರಟರು. ಹೀಗೆ ಸರಿರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಗರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಬ ಒಂದು ಡೆೇನರನಾನು ರಚನೆಯಾಯಿತು.

ನೇಂಕಟಾಚಲನಿನಾಸ- ಸ್ರಿೀಜಗದೀಕೆ ಸಂಕಟಸರಿಸೊ ಶ್ರೀಶ

ಲೋಕನಾಥ 'ಕೋಕಟಂದು ದೆಖಸಿಂಭು ಭಕುತರನಿಮಿತ ಬಂಗು : ಜೆಂ ಭಕುತರ ಜೆಂಬಲಫ ನಂದೂ ಇನಿತೆಂಜೂ ಖಾಕಶಾಸಫೆ ಮುಖ್ಯ ಓನಾಕಿದಿತ ಸುಕಜೇಸ್ನ ನಂದ್ಯ ಏಕನೇನ ನೀ ಕೈಬಿಡನೆ ಕರ್ಮ ಸಾಕಮಾಡಿಸೊ ಊಉಲನಭಾಮಕ ಬಂಡಳಗಳ ಶಂಠೊಡ್ಡಿ ಭಕುತರ ಮನೆ ಎಂಡೆಂಡು ಪರಿದ್ನಥ ನಾಡಿ *ರಿಯಘೋೊಡಿ ಜಂಜಡ ಬಂಥವ